Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i industriell teknik och hållbarhet (CITEH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-10-29
Godkänd: 2018-12-14

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen ska en civilingenjör som utexaminerats från civilingenjörsprogrammet i Industriell teknik och hållbarhet, KTH ha följande kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor:

Kunskap och förståelse

 •    visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
•    ha god kunskap och kompetens i frågor och områden om hållbar utveckling, jämställdhet, likabehandling och mångfald
•    ha bred teknisk vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom valt teknikområde
•    ha väsentliga tekniska och matematiska kunskaper för produktion, logistik och underhåll
•    ha väsentliga arbetsvetenskapliga kunskaper för utformning av arbete inom produktion, logistik och underhåll
•    ha väsentliga kunskaper inom produktionsutveckling som främjar hållbarhet för miljö, arbete och produktivitet i ett produktionssystem

Färdigheter och förmågor

•    visa god förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevant vetenskapliga, yrkesmässiga/professionsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden
•    visa god förmåga att kunna formulera, analysera, värdera och hantera tekniska problem och frågeställningar, ur ett hållbart systemperspektiv, med en helhetssyn på deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, drift och avveckling samt förmåga att sätta ramar, minimera nödvändig resursåtgång och att leda processer för problemlösning/realisering
•    visa god förmåga att utveckla system på olika systemnivåer, inom olika typer av systems livscykelstadier, inom olika typer av verksamhetslogiker
•    besitta individuella och professionella färdigheter som språk, kommunikation, systemutveckling, hållbar systemanalys, jämställdhet och likabehandling för ett arbete som ingenjör i ledande befattning eller som ledare i teknikintensiva företag
•    visa god förmåga att tillämpa matematiskt baserade metoder för att analysera, modellera, optimera, utvärdera industriell teknik, processer och flöden inom områdena produktion, logistik och underhåll.
•    visa god förmåga att integrera tekniska och mänskliga aspekter inom komplexa och sociotekniska system, för ökad hållbarhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

•    ha särskilt god förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade och ibland innehålla motstridiga villkor
•    ha ett reflekterande förhållningssätt
•    visa på ansvarstagande till frågeställningar inom tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga system

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se