Senast ändrad: 2020-12-01
Godkänd: 2021-01-14

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.

Årskurs 1-3 - Studier på grundnivå

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisning i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor, är av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. företags- och samhällsaspekter, kommunikation och hållbar utveckling och är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen, såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng inom ett valt teknikområde. För att påbörja examensarbete, grundnivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan. Efter fullföljda 180 högskolepoäng har den studerande möjlighet att ansöka om en teknologie kandidatexamen, om examenskraven är uppfyllda.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1 och 2.

Teknikkurser

 • För civilingenjörsutbildning Maskinteknik ingår i detta block grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik och konstruktion. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

Årskurs 4-5  - Studier på avancerad nivå

De avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik sker inom ramen för ett masterprogram* och består av en fördjupning på avancerad nivå inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

* Studenter på maskinteknikutbildningen kan välja bland ett utbud av masterprogram med i förväg fastställda läsårsplaner. Det finns inga platsbegränsningar för teknologer på maskinteknikutbildning.
Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns under rubriken ”Utbildningens omfattning och innehåll” ovan.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och villkorligt valbara kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs ska bidra till programmålen för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik samt yrkesrollen som civilingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Kravet på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Internationell inriktning
Särskilda krav för studier på internationell inriktning i årskurs 2

 • minst 45 högskolepoäng  från utbildningsplanens kurslista för åk 1 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ska vara avklarad till och med tentamensperioden i augusti
 • kunskaper i ett av språken spanska, tyska eller franska motsvarande nivå A1 på KTHs språkkurser. Kunskaperna bedöms via det obligatoriskt placeringstest som genomförs före val av språkkurser   

Särskilda krav för studier på internationell inriktning i årskurs 3

 • minst 90 högskolepoäng  från utbildningsplanens kurslista för åk 1 och 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ska vara avklarad till och med tentamensperioden i augusti
 • kunskaper i ett av språken spanska, tyska eller franska motsvarande nivå B1.
 • uppfylla eventuella krav hos det mottagande universitet och formellt accepteras som utbytesstudent där.

Anmälan till kurs på program

Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa.
Anmälan till kurs sker via www.antagning.se

 • 1 – 15 maj inför höstterminen

 • 1 – 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan via www.antagning.se beaktas den studerandes ansökan endast i mån av plats.

Information om hur anmälan till kurs ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.

Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola, eller inom tre veckor ta bort kursregistreringen via den personliga inloggningen på www.kth.se

Val av masterprogram

Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram som är på avancerad nivå inom ramen för sin civilingenjörsutbildning.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Krav för behörighet till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning 2018 (Dnr. V-2017-1014)
"För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 150 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete för kandidatexamen ska därutöver vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer för vissa program och framgår då av respektive utbildningsplan."

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår en examensarbetskurs, grundnivå, omfattande 15 högskolepoäng.
Examensarbetskursen utförs på vårterminen i årskurs 3.
Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för civilingenjörs-/masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska samtliga kurser i årskurs 1- 3 alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, finns i KTHs regelverk.
www.kth.se

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen i maskinteknik (eng. Master of Science in Engineering, Degree Program Mechanical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 högskolepoäng samt ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen

Valfria kurser ska bidra till programmålen för maskinteknik samt yrkesrollen som civilingenjör.

Ansökan om examen
Den studerande måste själv ansöka om examen. Ansökan görs genom personlig inloggning på www.kth.se.

Den studerande har möjlighet att ansöka om följande examina:

Generell examen på grundnivå
Teknologie kandidatexamen
Bachelor of Science (180 credits)

Yrkesexamen på avancerad nivå
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering,