Senast ändrad: 2021-03-29
Godkänd: 2021-03-29

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.

Årskurs 1-3 - Studier på grundnivå

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Undervisning i och användning av yrkesmässiga färdigheter och förmågor, är av stor betydelse för en civilingenjör, t.ex. företags- och samhällsaspekter, kommunikation och hållbar utveckling och är integrerade i kurserna.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen, såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt, via gemensamma projektarbeten och inlämningsuppgifter.

De första 3 åren avslutas med ett examensarbete på grundnivå som omfattar 15 högskolepoäng inom ett valt teknikområde. För att påbörja examensarbete, grundnivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan. Efter fullföljda 180 högskolepoäng har den studerande möjlighet att ansöka om en teknologie kandidatexamen, om examenskraven är uppfyllda.

Matematiskt naturvetenskapliga kurser

Blocket innehåller grundläggande kurser i matematik och naturvetenskap och har sin huvudsakliga placering i årskurs 1 och 2.

Teknikkurser

 • För civilingenjörsutbildning Maskinteknik ingår i detta block grundläggande teknikvetenskapliga kurser inom maskinteknikområdet, såsom hållfasthetslära, termodynamik och konstruktion. Blocket inleds i årskurs 1 och avslutas under årskurs 3.

Årskurs 4-5  - Studier på avancerad nivå

De avslutande två åren av civilingenjörsutbildningen i maskinteknik sker inom ramen för ett masterprogram* och består av en fördjupning på avancerad nivå inom ett och samma teknikvetenskapliga ämnesområde.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng motsvarande 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan.

* För utbud av masterprogram som leder till civilingenjörsexamen, se under rubriken ”Utbildningens omfattning och innehåll”

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valfria, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och villkorligt valfria kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs ska bidra till programmålen för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik samt yrkesrollen som civilingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Kravet på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Val till internationell inriktning
Under vårterminen i årskurs 1 sker val till internationell inriktning, dvs språken franska, spanska eller tyska.

Krav på särskild behörighet till Internationell inriktning:

Särskilda krav för studier i årskurs 2 (internationell inriktning)

 • minst 45 högskolepoäng  från utbildningsplanens kurslista för åk 1 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ska vara avklarad till och med tentamensperioden i augusti
 • kunskaper i ett av språken spanska, tyska eller franska motsvarande nivå A1 på KTHs språkkurser. Kunskaperna bedöms via det obligatoriskt placeringstest som genomförs före val av språkkurser   

Särskilda krav för studier i årskurs 3 (internationell inriktning)

 • minst 90 högskolepoäng  från utbildningsplanens kurslista för åk 1 och 2 på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ska vara avklarad till och med tentamensperioden i augusti
 • kunskaper i ett av språken spanska, tyska eller franska motsvarande nivå B1.
 • uppfylla eventuella krav hos det mottagande universitet och formellt accepteras som utbytesstudent där.

Val av masterprogram
Inför årskurs 4 väljer den studerande ett masterprogram som är på avancerad nivå inom ramen för sin civilingenjörsutbildning i maskinteknik.

Information om hur ansökan till masterprogram ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Krav för behörighet till masterprogram:

Enligt KTHs Antagningsordning, 2019-01-01 (Dnr. V-2018-0961)
”För att vara behörig till avancerad nivå inom KTH:s civilingenjörsprogram krävs 165 högskolepoäng från årskurs 1–3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1–2. Examensarbete på grundnivå om 15 högskoleprogram ska vara slutfört innan studierna på masterprogrammet påbörjas. Eventuellt ytterligare särskilda behörighetskrav förekommer och framgår av respektive utbildningsplan”.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår en examensarbetskurs, grundnivå, omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetskursen utförs på vårterminen i årskurs 3. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår en examensarbetskurs, avancerad nivå, omfattande 30 högskolepoäng. Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Generell examen på grundnivå
Teknologie kandidatexamen
Bachelor of Science (180 credits)

Yrkesexamen på avancerad nivå
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering,

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 300 högskolepoäng som ligger till grund för examen.