Senast ändrad: 2011-04-18
Godkänd: 2011-06-15

Utbildningens upplägg

De flesta av kurserna i programmet omfattar 7,5 högskolepoäng som betygssätts i en sjugradig betygsskala A-E, F och Fx. Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder, och normalt läses två kurser parallellt i varje läaperiod.

Aktuella uppgifter angående läsår, terminer och läsåerioder kan hämtas från KTH-handboken och studiehandboken på Studentwebben.

Utbildningen inleds med en introduktionskurs till ingenjörsstudier, Informationsteknik och ingenjörsmetodik. För att ge en inblick i huvudområdet ingår två grundkurser i medicin respektive medicinsk teknik. Dessa kurser kombineras med matematik, fysik, programmering och inledande teknik för att ge den nödvändiga matematiska och tekniska basen för fortsatta studier. Teknikinriktningen väljs inför hösten i prskurs 2.

I övrigt förstärks basen inom de olika blocken. Teknologen läser kurser i medicinsk teknik, matematik, fysik, kemi och teknik parallellt med studier inom den teknikinriktning han/hon antagits till. Kurser inom ekonomi, etik och miljö kompletterar utbildningen för att ge den professionella profil som gör teknologen attraktiv för arbetsmarknaden.

De första tre åren avslutas med ett fördjupningsarbete/examensarbete för kandidatexamen omfattande 15 hp inom ett valt teknikområde. Efter fullföljda 180 hp kan ansökan om teknologie kandidatexamen göras om examenskraven är uppfyllda.

Under årskurs 4-5 fortsätter fördjupningen inom medicinsk teknik och den valda teknikinriktningen´. Studierna fortsätter sedan fram till civilingenjörsexamen 300 hp och årskurs 5 avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Vissa av kurserna kommer att ges av eller i samarbete med Karolinska Institutet. I dessa kurser kan betygen godkänd (P) och underkänd (F) komma att användas.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via "mina sidor" på KTHs webbplats mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen, Först därefter blir det möjligt för teknologen att:
- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade
- få möjlighet till att få studiemedel från CSN

Inom den allmänna delen av utbildningen förekommer inga valbara kurser. Inom inriktningarna kan det förekomma, och villkoren för detta framgår då av den Skola som erbjuder kurserna.

För studier i årskurs 2:
Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 ska vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 3:
Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 ska vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 4:
Minst 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3 ska vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav ska i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Studieanmälan/terminsregistrering och val av kurser
Senast 15 november inför vårterminen och 15 maj inför höstterminen ska alla studerande göra en studieanmälen via "Mina sidor" på KTHs webbplats. Studieanmälan ligger till grund för terminsregistrering. Denna möjliggör betygsregistrering samt utbetalning av studiemedel från CSN. De studerande som inte uppfyller uppflyttningskraven för årdkursen ska kontakta sin studievägledare.
Val av teknikinriktning sker under vårterminen i årskurs 1 och är klart inför höstterminens start i årskurs 2.
Teknologer som har klarat minst 38 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna i årskurs 1 på civilingenjörsprogrammet Medicinsk teknik t o m vårterminens sista dag är behöriga att välja teknikinriktning till kommande läsår. Det finns ett begränsat antal platser till varje teknikinriktning. Om det finns fler sökande än platser måste ett urval av de sökande göras. Urval av de sökande till teknikinriktningarna sker enligt i första hand antal avklarade poäng och i andra hand betyg.

Kursregistrering
Varje studerande ska vid första schemalagda undervisningstillfället signera en kursregistreringslista. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursansvarig.
Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken.

Utlandsstudier

Teknologer vid Medicinsk teknik har möjlighet att studera utomlands genom de avtal som KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.
Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 januari.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Det innebär omkring 20 veckors heltidsstudier.

För examensarbetet gäller:

  • Det för påbörjas tidigast efter uppnådda 240 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 10
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportbeskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTHs regler för examensarbeten finns i KTH-handboken:
KTH-Handbok 2, Flik 15.1
www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/1.html

Examen

För att avlägga civilingenjörsexamen (eng. Master of Science in Medical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen skall omfatta 300 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

Se vidare KTHs lokala examensordning i KTH-Handboken.