Senast ändrad: 2021-09-13
Godkänd: 2021-09-13

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningen inleds med en grundkurs i fysiologi parallellt med grundläggande matematikkurser för att betona vikten av både medicinsk och teknisk kompetens. Det första året innehåller också grundläggande kurser inom andra tekniska områden som ellära och programmering, vilka är viktiga för de kommande medicintekniska kurserna. Även andra områden som är viktiga för en ingenjör tas upp, bl a muntlig och skriftlig presentation, gruppdynamik och hållbar utveckling.

I årskurs två och tre förstärks den allmänna tekniska och naturvetenskapliga basen genom fördjupade kurser inom matematik, fysik och teknik. Studenten läser också mer specialiserade kurser inom de olika delområdena av medicinsk teknik, som medicinska bildgivande system och medicinsk mätteknik. Även vårdorganisation och medicinska regelverk betonas. Kurser inom ekonomi och hållbar utveckling kompletterar utbildningen för att ge den professionella profil som gör studenten attraktiv för arbetsmarknaden.

Under åk 1-3 finns utrymme för 15 hp valfria poäng, som kan användas för att inleda en egen profil på utbildningen. Denna förstärks sedan under åk 4-5.

De första tre åren avslutas med ett kandidatexamensarbete omfattande 15 hp. Efter fullföljda 180 hp kan ansökan om en teknologie kandidatexamen göras om examenskraven är uppfyllda.

Under årskurs 4-5 väljer studenten ett masterprogram inom huvudområdet. Studierna fortsätter sedan fram till civilingenjörsexamen 300 hp och årskurs 5 avslutas med ett examensarbete på 30 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Studenter på programmet har garantiplats på de masterprogram på KTH som leder till civilingenjörsexamen i medicinsk teknik, under förutsättning att kraven för särskild behörighet på resp. programmen är uppfyllda. Allmän behörighet till uppflyttning till masternivå är att 165 hp avslutade kurser från åk 1-3 är avklarade, inklusive kandidatexamensarbetet.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Inom utbildningen finns krav på genomförande av två examensarbetskurser. Examensarbetet på grundnivå omfattar 15 högskolepoäng och examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng. 

Examen

Studenten kan efter ansökan få följande examina: civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen och teknologie masterexamen, om kraven är uppfyllda.