Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (CMETE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2011-02-14
Godkänd: 2011-02-14

Utbildningsprogrammet vilar på en teknikvetenskaplig grund med bas i matematik
och naturvetenskap. Medietekniken fokuserar emellertid på tjänster och produkter riktade primärt mot en konsumentmarknad och programmet erbjuder därför även relevant samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap samt insikter i mediernas innehåll och gestaltning. Ämnesinriktad kunskap ges om teknik för statiska medieformer (text, bild, tryck), dynamiska medieformer (audio, video) och interaktiva medieformer (webb, spel, dialogsystem, etc.). Varje student skall dessutom förvärva fördjupad kunskap inom minst två delområden, valda bland kursblock i interaktiv medieteknik, ljud, bild- och videoteknik, tryckt kommunikation, människa-datorinteraktion, m.fl.

Kunskap och förståelse

Civilingenjörsprogrammet i medieteknik skall ge studenterna:

 • grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att med tillämpliga metoder framgångsrikt arbeta med, självständigt och i grupp, samt ingenjörsmässigt lösa de tekniska, organisatoriska, metodologiska, designmässiga och användningsrelaterade problem och utmaningar som rör utveckling, produktion och användning av medietjänster och -produkter.
 • kunskaper om den breda teknik- och mångvetenskapliga grund som medierna och deras produktions-, distributions- och konsumtionsteknik vilar på samt förståelse för den historiska utvecklingen, särskilt dess beprövade yrkes- och industrirelaterade erfarenheter, för att kunna delta i forskningsarbete.

Färdigheter och förmågor

Civilingenjörsprogrammet i medieteknik skall ge studenterna:

 • förutsättningar att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa företeelser, föreställningar, frågeställningar och situationer samt analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska, organisatoriska och designmässiga lösningar.
 • en grund för vidare utbildning på forskarnivå samt en förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom området.
 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från olika discipliner och erfarenhetsområden samt förmåga att modellera, planera och utvärdera produkter, tjänster, system och processer.
 • förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt förmåga att utveckla och utforma produkter, tjänster, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
 • förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart på ett korrekt och mottagaranpassat språk redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Civilingenjörsprogrammet i medieteknik skall ge studenterna:

 • förutsättningar för att göra bedp;#246;mningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och estetiska aspekter samt för att uppnå en medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala, ekonomiska, miljömässiga och arbetsmiljömässiga aspekter.
 • insikt om mediernas betydande roll i samhälle, opinionsbildning och demokratiprocesser liksom i de etiska och juridiska aspekterna på medierna och deras innehåll, samt om sambanden mellan teknik, innehåll och användning i medierna.
 • möjlighet att utveckla sin insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt en förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga.

Fullständig information om examenskrav för civilingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen respektive masterexamen finns i KTHs lokala examensordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227