Senast ändrad: 2020-06-02
Godkänd: 2020-06-02

Utbildningens upplägg

Denna utbildningsplan är fastställd av skolchefen för CSC 2016-09-15 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2017/2018. Vilka kurser som ingår i varje årskurs fastställs under hösten året innan årskursen ges. Ändringar kan ske i programmets innehåll och i KTHs regelverk, se www.kth.se/student

Utbildningen i medieteknik inleds med obligatoriska kurser i årskurserna 1–3, inklusive en inriktning i årskurs 3. För närvarande finns inriktningarna bild- och videoteknik, interaktiv medieteknik, ljud, och datalogi . Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

I årskurs 4 och 5 läser studenten ett masterprogram som ger en fördjupning inom ämnen centrala för medieteknik. Utbildningen avslutas på vårterminen i årskurs 5 med ett examensarbete på avancerad nivå.

Läsåret

Läsårsindelningen framgår på KTHs hemsidor www.kth.se

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna som finns Kurs- och programkatalogen på KTHs studentwebb. 

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Endast undantagsvis får valfri kurs läsas i årskurs 2.
 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin kan begränsas.
 • Valfri kurs får ej överlappa befintlig programkurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som valfri kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering via Personliga menyn.

Terminsregistrering krävs för att få läsa nya kurser, för att studieresultat ska registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel.

Val av kurser
Ansökan om antagning till kurs

Anmälan till kurs skall göras den

 • 1 - 15 maj inför höstterminen
 • 1 - 15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program (AKP) med studentens kth.se-konto via antagning.se

Om studenten ej gör sitt kursval via detta system beaktas hans ansökan endast i mån av plats.

Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat. Urval görs av kursgivande skola.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i dennes studieplan.

Val av masterprogram
Studenten ska ansöka om antagning till det masterprogram han/hon har för avsikt att följa under årskurs 4–5 på det sätt som anvisas av studievägledningen på CSC.

Kursregistrering

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen. Kursregistrering på både obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta eller inom tre veckor efter kursstart ta bort kursregistreringen via den personliga menyn.

Registrering på kurs förutsätter att studenten antagits till kursen.

Villkor för uppflyttning
Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser.

Krav för uppflyttning från årskurs 1 till årskurs 2:
Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda.

Krav för uppflyttning från årskurs 2 till årskurs 3:
Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från årskurs 3 till årskurs 4:
Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 – 2 samt avslutat kandidatexamensarbete.

Krav för uppflyttning från årskurs 4 till årskurs 5:
Utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.

Individuell studieplan 
Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Se KTHs regelverk: http://www.kth.se/

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen vid CSC.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

http://www.kth.se/

Utlandsstudier

Studenter vid medieteknikprogrammet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier sker lämpligen inte under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

För mer information kontakta internationaliseringsansvarig vid CSC.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete på grundnivå som är en kurs på 15 högskolepoäng.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 15 högskolepoäng för teknologie kandidatexamen 180 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk.

http://www.kth.se/

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete på avancerad nivå som är en kurs på 30 högskolepoäng.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk.

Examen

Ansökan om examen
Studenten har möjlighet att ansöka om följande examina: teknologie kandidatexamen och civilingenjörsexamen. Studenten har även möjlighet att ansökan om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTHs studentwebb.

Villkor för examen 180 högskolepoäng

Teknologie kandidatexamen erhålls om studenten ansöker om examen efter att ha slutfört årskurs 3 och uppfyller de nationella examenskraven dvs har fullgjort kurser om motsvarande 180 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
 • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science

Villkor för examen 300 högskolepoäng
Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet, d v s medieteknik.

Benämning på examen
Civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Engineering

Villkor för teknologie masterexamen 120 högskolepoäng
Se KTHs regelverk (se länken nedan).

Benämning på examen
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (Two Years)

Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning
http://www.kth.se/