Senast ändrad: 2013-04-26
Godkänd: 2013-04-26

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2010-2011. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad syftar till att ge studerande förutsättningar och förmåga att delta i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer skall utformas och byggas. Där ingår även hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom matematik-naturvetenskapliga ämnen, samhällsbyggnadsteknik, samhällsekonomi och juridik under de första åren och därefter en fördjupning inom ett specifikt samhällsbyggnadsområde, t.ex. bygg- och fastighetsekonomi, huskonstruktion, mark- och vattenteknik, stads- och trafikplanering,.

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen skall en civilingenjör som utexamineras från Samhällsbyggnad vid KTH uppnå nedan listade mål.

Kunskap och förståelse

 • För civilingenjörsexamen skall studenten

  Ha en teknisk, vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom en fördjupning inom teknikområdet Samhällsbyggnad. Det kan gälla byggnads- och anläggningstekniska frågeställningar, planering eller fastighetsutveckling.

  Visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör

  Ha sådana kunskaper i teknikkomplementära ämnen t ex ekonomi, etik, juridik och miljö så att de har förståelse för tekniktillämpningars betydelse för en hållbar samhällsutveckling samt kan utveckla bygg- och planeringsprocessen, den byggda miljön och den fysiska infrastrukturen.

Färdigheter och förmågor

 1. Ha god förmåga att kommunicera, muntligt och skriftligt med olika målgrupper på svenska och engelska. Där ingår även att kunna argumentera för och diskutera slutsatser och den kunskap som utgör grunden för redovisningens innehåll. Detta säkerställs genom muntliga och skriftliga redovisningar på svenska och engelska.
 2.  Redovisningar på svenska sker under de tre första åren, och på engelska genom samläsning med internationella mastersprogram under de två sista åren av utbildningen. Möjligheten att förlägga en del av utbildningen utomlands bidrar också till internationalisering av utbildningen.
 3. Ha förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom teknikområdet Samhällsbyggnad.
 4. Visa god förmåga att självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.
 5. Kunna analysera problem och utveckla ny teknik och nya metoder inom teknikområdet
 6. Ha individuella och professionella färdigheter i ledarskap, projektledning och kommunikation för ett arbete som ingenjör i ledande befattning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Vara medveten om hur tekniken påverkar samhället, med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till en hållbar samhällsutveckling
 • Utvecklat ett kritiskt och självständigt tänkande.

Utöver detta tillkommer programspecifika lärandemål för respektive masterutbilding.