Senast ändrad: 2013-04-26
Godkänd: 2013-04-26

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2010-2011. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 år heltidsstudier. De tre första åren av utbildningen är i huvudsak på grundnivå och på svenska. Efter att ha slutfört alla kurser har studenten behörighet till en kandidatexamen De två sista åren är på avancerad nivå och studenterna följer ett internationellt mastersprogram, i regel med engelska som undervisningsspråk.

De första två åren är alla kurser obligatoriska för alla studenter inom programmet förutom en kurs i sista perioden i årskurs 2 då studenten väljer mellan två kurser 3

beroende på val av inriktning. Kurserna under de två första åren är grundläggande, obligatoriska kurser i matematik-naturvetenskapliga ämnen, ekonomi, juridik och teknikämnen. Inför årskurs 3 väljer studenterna en inriktning mot olika specialiseringar som förbereder för de två sista årens mastersprogram.

Programmets mål är att ge studenterna arbetslivskontakter under studietiden och att förbereda dem inför det kommande arbetslivet. Undervisningen på programmet innehåller därför praktiska och verklighetsnära moment genom övningar, seminarier, laborationer, fältövningar, studiebesök och projektuppgifter med stark koppling till kommande arbetsuppgifter. Det kommer även att finnas goda möjligheter att skriva examensarbete i samarbete med företag och myndigheter Gästföreläsare från näringslivet på ordinarie programkurser och seminarier med fokus på kommande arbetsuppgifter med externa föredragshållare bidrar till god insikt i kommande arbetsuppgifter. Utbildningens yrkesprofil markeras redan under den första terminen genom kursen Samhällsbyggnadsprocessen. I den frivilliga introduktionskursen i Samhällsbyggnad deltar näringslivet genom av KTH inbjudna branchorganisationer.

En kurs i Vetenskapsteori och forskningsmetodik, examensarbetet på avancerad nivå samt andra kurser på avancerad nivå inom ramen för programmet gör att studenten får en forskningsförberedande grund. I flera av kurserna ingår projektarbeten och seminarier som innebär träning i forskningsrelaterande färdigheter.

De inriktningar som studenterna kan välja inför årskurs 3 är:

  • Anläggningsprojektering
  • Bygg- och fastighetsekonomi
  • Byggprojektledning
  • Geomatik
  • Huskonstruktion
  • Mark- och fastighetsjuridik
  • Mark- och vattenteknik
  • Stadsplanering
  • Trafikteknik