Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2021-2022 Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-5. Se alltid www.kth.se/utbildning för information om senast fastställda utbildningsplan.

Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad syftar till att ge studerande förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer skall utformas, byggas och förvaltas. Där ingår även hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för såväl enskilda individer som för näringslivet och samhället i stort.

Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom matematiskt-naturvetenskapliga ämnen och samhällsbyggnadsteknik under de första åren och därefter följer en fördjupning inom ett specifikt samhällsbyggnadsområde.

Vid sidan om de mål som gäller för civilingenjörsexamen i högskoleförordningen skall även nedan specificerade krav gälla för en civilingenjör som utexamineras från Samhällsbyggnad vid KTH:

Kunskap och förståelse

 • Visa kunskap om den tekniska och vetenskapliga grunden för att kunna arbeta inom en fördjupning inom teknikområdet Samhällsbyggnad.
 • Visa sådan kunskap till bredd och djup som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör inom teknikområdet Samhällsbyggnad.
 • Visa förståelse för tekniktillämpningars betydelse för hållbar samhällsutveckling liksom för hur planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen, den byggda miljön och den fysiska infrastrukturen kan utvecklas.

Färdigheter och förmågor

 • Visa förmåga att med helhetssyn formulera och hantera komplexa frågeställningar inom teknikområdet Samhällsbyggnad.
 • Visa förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom teknikområdet Samhällsbyggnad och tillämpa denna kunskap i praktiken.
 • Visa förmåga att utveckla produkter, processer och system inom teknikområdet Samhällsbyggnad med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbar utveckling.
 • Visa förmåga att arbeta självständigt, och i samverkan med grupper med olika sammansättning.
 • Visa förmåga att argumentera och diskutera problem och lösningar inom teknikområdet Samhällsbyggnad i muntliga och skriftliga redovisningar på svenska och engelska med olika målgrupper i såväl nationella och internationella sammanhang.
 • Visa individuella och professionella färdigheter för ett arbete som ingenjör i ledande befattning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa insikter i samhällsbyggandets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet etiska, sociala och ekonomiska samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
 • Visa förmåga till kritiskt och självständigt tänkande och bedömning.