Senast ändrad: 2011-11-16
Godkänd: 2011-11-16

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod omfattande två disponibla dagar och minst fem tentamensdagar. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter läsårets sista ordinarie tentamensperiod och direkt före läsårets första läsperiod.

Läsåret omfattar 40 veckor. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, valbara och teknikkomplementära kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Teknikkomplementära kurser

På Teknisk fysik finns ett utrymme på maximalt 25 hp teknikkomplementära kurser. Detta gäller om övriga krav på nivåer och djup för examen uppfylls. Teknikkomplementära kurser kan antingen läsas på KTH eller på annat universitet och tillgodoräknas (se avsnittet om tillgodoräknanden). Dock gäller följande begränsningar:

 • Teknikkomplementär kurs får ej överlappa befintlig programkurs
 • Högskoleförberedande kurser får ej räknas som teknikkomplementär kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som teknikkomplementär kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieberättigande

Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser:

Krav för uppflyttning från åk 1 till årskurs 2:

Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda t o m augustiperioden.

Krav för uppflyttning från åk 2 till årskurs 3:

Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutfördat o m augustiperioden,varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Krav för uppflyttning från åk 3 till årskurs 4:

Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutfördat o m augustiperioden, varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2. För studerande i vars studieplan examensarbete för kandidatexamen ingår som obligatorisk del ska detta vara slutfört innan studier i åk 4 påbörjas.

Anmälan och uppflyttning till årskurs 4 inom civilingenjörsprogram:

Inför fortsatta studier i årskurs 4 inom civilingenjörsprogram ska den studerande välja ett masterprogram. Vilka masterprogram som leder till civilingenjörsexamen framgår av civilingenjörsprogrammets utbildningsplan.
Val av masterprogram äger rum under perioden 1-15 maj. Från och med val inför höstterminen 2012 administreras anmälan och antagning av Avdelningen för studentservice. Till masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns ingen platsbegränsning. Civilingenjörsstuderande som önskar välja ett masterprogram som inte leder till civilingenjörsexamen gör sitt val i den externa antagningsomgången i januari, för dessa kan platsbegränsning förekomma.

För uppflyttning (behörighet) till årskurs 4/ antagning till masterprogram för studerande inom femåriga utbildningsprogram gäller följande krav:

 • Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 - 2.
 • Kursen examensarbete för kandidatexamen ska vara slutförd innan studierna på masterprogrammets årskurs 1 påbörjas.

Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram.

Studerande som inför årskurs 4 inom civilingenjörsutbildningen valt ett masterprogram och är behörig till detta registreras på masterprogrammet.

Terminsregistrering

Studenten ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via Mina sidor under perioden 1 vecka före terminsstart till och med 1 vecka efter terminsstart. Registreringen innebär att studenten är aktiv och är i sin tur en förutsättning för att studieresultat skall kunna rapporteras in och för att CSN skall kunna betala ut beviljade studiemedel.  

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätt att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till programkansliet, som beviljar eller avslår ansökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en ny studieanmälan göras.

Registrering på kurs

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen. Registrering ska ske ca 3 veckor efter kursstart. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela institutionen detta.

Generell master med individuellt kurspaket

Inom ramen för civilingenjörsprogrammet finns det möjlighet att sätta ihop kurskombinationer på avancerad nivå till en generell master med ett individuellt kurspaket. Det kan dock vara lämpligt att först ta reda på vilken valfrihet som finns inom de befintliga masterprogrammen.

För att läsa ett individuellt kurspaket krävs en ansökan om individuellt kurspaket.
Blankett finns här: http://www.kth.se/dokument/student/sci/blankett/individuell_studieinriktning.pdf
I ansökan skall tanken med det individuella kurspaketet formuleras samt definieras vilka kurser som skall ingå. Beträffande examensarbetet måste ett preliminärt godkännande inhämtas från en möjlig examinator vid lämplig institution.
Det är studentens ansvar att kontrollera om kurserna ges varje år eller om det finns andra förbehåll för om och när en kurs kommer att ges. Det är bra att känna till att ett individuellt kurspaket innebär ett visst mått av oundvikliga schemakrockar.

Ansökan lämnas till kansli SCI under samma period som mastervalet görs (1-15 maj). Beslut om ansökan blir godkänd eller ej fattas av programansvarig och besked skickas med e-post.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan t ex ges genom att ett s k Learning Agreement upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska universitetet samt av den studerande.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat.

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Inom civilingenjörsprogrammen finns det möjlighet att läsa delar av studierna inom ramen för något av KTHs utbytesavtal. Ta kontakt med den internationella koordinatorn på kansliet: exchange-out@sci.kth.se.
Ansökningstiden till ett utbyte är i mitten av januari och de flesta avtalen är skrivna för ett års studier och eller examensarbete.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/utlandsstudier?l=sv_SE&programme=f

Examensarbete

Kandidat

I utbildningen ingår ett examensarbete för kandidatexamen (på grundnivå) på våren i åk 3 om 15 hp. Detta motsvarar ca 5 månaders halvtidsstudier. För att få påbörja arbetet måste minst 120 hp, varav 108 hp ur basblocket, vara avklarade.

Civilingenjör

I utbildningen ingår också ett examensarbete som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng motsvarande ca 5 månaders heltidsstudier.

 • Examensarbete genomförs normalt inom ett ämne centralt för programmets teknikområde.
 • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts på särskild blankett till programkansliet.
 • Huvuddelen av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade. Studenten får inte heller ha fler än två oavslutade kurser ur det obligatoriska basblocket i år 1 - 3.
 • Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Examensarbetet grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under den sista terminen inom det masterprogram som den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programkansliet.
 • Examensarbetet ska visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och ska därför göras i slutet av utbildningen.
 • Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Examensarbetet kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Examensarbete genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för ett individullt examensarbete
 • Handledare utses av examinator.

Blanketten Ansökan om examensarbete (http://www.kth.se/dokument/student/sci/blankett/examensarbetesanmalan_100622.pdf) lämnas påskriven av student och examinator till programkansliet för godkännande.

För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

Länk till betygsättning av examensarbete:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.31698

Examen

Villkor för examen 

300 hp-examen

Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

 Benämning på examen är civilingenjörsexamen. 

Ansökan om examen

Studenten har möjlighet att ansöka om tre olika examina, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen och masterexamen.

Ansökan om examen görs på särskild blankett (http://www.kth.se/student/studievagledning-kontakt/2.453/1.2872?programme=f) och ställs till kansliet vid Skolan för Teknikvetenskap.

KTHs lokala examensordning i KTHs regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina