Senast ändrad: 2014-09-08
Godkänd: 2014-09-08

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. För mer information se aktuell läsårsindelning http://www.kth.se/student/schema/lasarsindelning-for-undervisning-och-examination-1.1007?programme=t

Utbildningen är organiserad kring kurser i de matematiska, teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena med succesiv fördjupning.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan olika ämnen såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Detta sker genom att kurserna samordnas schematekniskt och genom kontinuerligt Kaizenarbete (Kaizen=ständiga förbättringar).

Utbildningsplanen består av en obligatorisk kandidatdel (årskurserna 1 – 3) och ett avslutande masterprogram (årskurserna 4 – 5). Kandidatdelen avslutas med ett examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng, och masterdelen med ett examensarbete på avancerad nivå, 30 högskolepoäng.

Undervisningen i årskurserna 1 och 2 samt delar av årskurs 3 är gemensam för alla studerande vid programmet. Inför den avslutande delen av utbildningen (årskurs 4-5) väljer den studerande ett masterprogram. Vilka masterprogram som ger en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik finns listade i bl.a. kurs- och programkatalogen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, valbara (inriktningskurser) och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och fördjupning i läro- och timplanerna. De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Teknikkomplementära kurser och andra valfria kurser

På Teknisk fysik finns ett utrymme på maximalt 25 hp teknikkomplementära kurser. Detta gäller om övriga krav på nivåer och djup för examen uppfylls. Teknikkomplementära kurser kan antingen läsas på KTH eller på annat universitet och tillgodoräknas (se avsnittet om tillgodoräknanden). Dock gäller följande begränsningar:

 • Teknikkomplementär kurs, eller annan valfri kurs, får ej överlappa befintlig programkurs
 • Högskoleförberedande kurser får ej räknas som teknikkomplementär kurseller valfri kurs
 • Kurs på lägre nivå inom ett ämne än befintlig programkurs får ej räknas som teknikkomplementär kurs eller valfri kurs.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då betygssystemen skiljer sig väldigt mycket mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Uppflyttning

Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen i högre årskurser:

Krav för uppflyttning från åk 1 till årskurs 2:

Totalt ska minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda t o m augustiperioden.

Krav för uppflyttning från åk 2 till årskurs 3:

Totalt ska minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda t o m augustiperioden, varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Student som inte uppfyller kraven för uppflyttning till åk 2 och 3, eller antagning till masterprogram efter åk 3, måste kontakta programmets studievägledning för att upprätta en individuell studieplan.

Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskaper.

Anmälan till avslutande masterprogram, årskurs 4-5:

Inför fortsatta studier i årskurs 4 inom civilingenjörsprogram ska den studerande välja ett masterprogram. Vilka masterprogram som leder tillcivilingenjörsexamen framgår av civilingenjörsprogrammets utbildningsplan.
Val av masterprogram äger rum under perioden 1-15 maj. Från och med val inför höstterminen 2012 administreras anmälan och antagning av Avdelningen för studentservice. Till masterprogram som leder till civilingenjörsexamen finns ingen platsbegränsning. Civilingenjörsstuderande som önskar välja ett masterprogram som inte leder till civilingenjörsexamen gör sitt val i den externa antagningsomgången i januari, för dessa kan platsbegränsning förekomma.

För uppflyttning (behörighet) till årskurs 4/ antagning till masterprogram för studerande inom femåriga utbildningsprogram gäller följande krav:

 • Totalt ska minst 150 högskolepoäng från årskurs 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 - 2.
 •  Kursen examensarbete för kandidatexamen ska vara slutförd innan studierna på masterprogrammets årskurs 1 påbörjas.

Därutöver gäller särskilda behörighetskrav till varje masterprogram.

Studerande som inför årskurs 4 inom civilingenjörsutbildningen valt ett masterprogram och är behörig till detta registreras på masterprogrammet.

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

 Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till programkansliet. När den studerande avser att återuppta studierna skall en ny studieanmälan göras.

Val av kurser

Ansökan till kurs skall göras senast den

 • 15 maj inför höstterminen
 • 15 november inför vårterminen

 Registrering på kurs

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen. Registrering ska ske ca 3 veckor efter kursstart. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela institutionen detta.

Individuellt kurspaket på avancerad nivå

Inom ramen för civilingenjörsprogrammet finns det möjlighet att sätta ihop kurskombinationer på avancerad nivå till en generell master med ett individuellt kurspaket. Det kan dock vara lämpligt att först ta reda på vilken valfrihet som finns inom de befintliga masterprogrammen.

För att läsa ett individuellt kurspaket krävs en ansökan om individuellt kurspaket.
Blankett finns här: http://www.kth.se/student/program/blanketter-sci I ansökan skall tanken med det individuella kurspaketet formuleras samt definieras vilka kurser som skall ingå. Beträffande examensarbetet måste ett preliminärt godkännande inhämtas från en möjlig examinator vid lämplig institution.
Det är studentens ansvar att kontrollera om kurserna ges varje år eller om det finns andra förbehåll för om och när en kurs kommer att ges. Det är bra att känna till att ett individuellt kurspaket innebär ett visst mått av oundvikliga schemakrockar.

Ansökan lämnas till kansli SCI under samma period som mastervalet görs (1-15 maj). Beslut om ansökan blir godkänd eller ej fattas av programansvarig och besked skickas med e-post.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan t ex ges genom att ett s k Learning Agreement upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska universitetet samt av den studerande.

Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat.

Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Inom civilingenjörsprogrammen finns det möjlighet att läsa delar av studierna inom ramen för något av KTHs utbytesavtal. Ta kontakt med den internationella koordinatorn på kansliet: exchange-out@sci.kth.se.
Ansökningstiden till ett utbyte är i mitten av januari och de flesta avtalen är skrivna för ett års studier och eller examensarbete.

Mer och detaljerad information om utbytesstudier finns här:
http://www.kth.se/student/utlandsstudier?l=sv_SE&programme=f

Examensarbete

Kandidat

I utbildningen ingår ett examensarbete för kandidatexamen (på grundnivå) på våren i åk 3 om 15 hp. Detta motsvarar ca 5 månaders halvtidsstudier. För att få påbörja arbetet måste minst 120 hp, varav 108 hp ur basblocket, varav avklarade.

Civilingenjör

I utbildningen ingår också ett examensarbete som motsvarar en kurs om 30 högskolepoäng motsvarande ca 5 månaders heltidsstudier.

 • Examensarbete genomförs normalt inom ett ämne centralt för programmets teknikområde.
 • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution och anmälts på särskild blankett till programkansliet.
 • Huvuddelen av studierna, minst 240 högskolepoäng, skall vara avklarade.  Studenten får inte heller ha fler än två oavslutade kurser ur det obligatoriska basblocket i år 1 - 3.
 • Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
 • Examensarbetet grundas på de kunskaper som inhämtats under hela studietiden och skall normalt utföras under den sista terminen inom det masterprogram som den studerande valt. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programkansliet.
 • Examensarbetet ska visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och ska därför göras i slutet av utbildningen.
 • Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt, ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning. Examensarbetet kan inkludera andra moment, t ex seminarier, informationssökning, auskultationer, opposition eller andra inslag som examinator eller handledare bedömer lämpliga.
 • Examensarbete genomförs individuellt eller tillsammans med annan student. I det senare fallet skall examinator tillse att varje students arbetsinsats motsvarar kraven för ett individullt examensarbete
 • Handledare utses av examinator.

Blanketten Ansökan om examensarbete finns här: http://www.kth.se/student/program/blanketter-sci och lämnas påskriven av student och examinator till programkansliet för godkännande.

För examensarbeten erhålls mer detaljerade regler och riktlinjer vid respektive institution.

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

Länk till betygsättning av examensarbete:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.31698

Examen

Villkor för examen 

300 hp-examen

Civilingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 300 högskolepoäng, varav

 • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng, och därutöver minst 180 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet;
 • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) i ämnen centrala för teknikområdet.

 Benämning på examen är civilingenjörsexamen. 

Ansökan om examen

Studenten har möjlighet att ansöka om tre olika examina, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen och masterexamen om resp. examensfordringar uppfylls.

Ansökan om examen görs via studentens personliga meny på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning i KTHs regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina