Senast ändrad: 2016-10-03
Godkänd: 2016-10-03

(Områdesbehörighet 9)

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik E

Fysik B

Kemi A

I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning

Senare del av program

För sökande till senare del av civilingenjörsprogram, arkitektur samt högskoleingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH, varav minst 35 högskolepoäng skall tillhöra årskurs 1 på det program som sökts.

Vid fler behöriga sökande till senare del på Teknisk fysik än tillgängliga platser sker ett urval enligt nedanstående kriterier:
Först räknas ut hur många poäng de sökande kan få tillgodoräkna sig på Teknisk fysik. Därefter görs en sammanvägning av den poängen, betyg i för Teknisk fysik relevanta kurser samt om studierna klarats av i nominell takt.