Utbildningens genomförande

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (E), Utbildningsplan för kull HT2006

Senast ändrad: 2008-05-15
Godkänd: 2008-05-15

Utbildningens upplägg

Nedanstående utbildningsstruktur gäller för tillhörande årskull 2000 och framåt. För tidigare antagna hänvisas till 1999 års studiehandbok.

Matnatbasblock

Det matematiskt-naturvetenskapliga basprogrammet, som definieras av KTH, utgörs av kurser i matematik, differentialekvationer och transformer, matematisk statistik, numeriska metoder, grundläggande datalogi, fysik samt mekanik. För närvarande uppgår det matematiskt-naturvetenskapliga basblocket till cirka 40 poäng.

Teknikbasblock

Det teknikvetenskapliga basprogrammet utgörs av kurser i elektronik, mätteknik, teoretisk elektroteknik, kretsteori reglerteknik och eleffektsystem. För närvarande uppgår det teknikvetenskapliga basprogrammet till cirka 80 poäng.

Kompetensinriktingar

I slutet av utbildningen skall studenten fördjupa sig inom ett område. För elektroteknikprogrammet finns fem inriktningar. En kompetensinriktning har sex baskurser av vilka minst tre skall läsas. Därutöver läses 20 poäng fördjupningskurser inom inriktningen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Ingen kursanmälan behöver göras till de obligatoriska kurserna i åk 1, 2 eller höstterminen i åk 3. Det är först när du blivit uppflyttad till årskurs 3 och befinner dig i höstterminens studier (samt om Du av olika skäl inrättar en individuell studieplan) som Du själv måste göra en anmälan till kurserna. Anmälan till samtliga kurser inom KTH görs i kursvalssystemet på webben och aldrig direkt till institutionen.

Du kommer därefter att göra kursval vid minst ytterligare två tillfällen, inför höstterminen i åk 4 och inför vårterminen i åk 4.

Kursval sker under två s k valperioder under läsåret. Val för höstens kurser görs senast den 15 maj och val för vårens kurser görs senast den 15 november.

Samtliga kurser inom inriktningen och de valfria kurserna måste studenten alltså själv välja genom att fylla i ett valformulär i kursvalssystemet på webben. Mer detaljerad information om hur valet går till ges i god tid inför valperioderna av studievägledningen. Du kan också hitta informationen på våra webbsidor; www.ee.kth.se

Byte av kurser

KTH-kurs som är obligatorisk eller villkorligt obligatorisk inom kompetensinriktning får ersättas av annan KTH-kurs eller annan extern kurs, om ersättningskursen, eller slutförda delar därav, till omfång, innehåll och fördjupningsnivå motsvarar den KTH-kurs som ersätts.

Tillgodoräknande av extern kurs som valfri

Kurs vid annat universitet eller motsvarande får tillgodoräknas som valfri kurs. Totalt får högst 10 poäng tillgodoräknas för externa valfria kurser.

Utbytesstudier utomlands

För utlandsstudier enligt KTH:s utbytesavtal gäller särskilda regler.

Generell begränsning

Mer än en kurs med samma innehåll och fördjupningsnivå får inte tas med i examen. Detta kan utgöra hinder för byte/tillgodoräknande.

Ansökningshandlingar finns på studievägledningens expedition och på våra webbsidor: www.ee.kth.se. Du bifogar vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar. Bedömning och beslut görs sedan vid utbildningskansliet för Elektroteknik. Räkna med att handläggningen kan ta ett par veckor från ansökningstillfället tills att Du får besked. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Ingen kursanmälan behöver göras till de obligatoriska kurserna i åk 1, 2 eller höstterminen i åk 3. Det är först när du blivit uppflyttad till årskurs 3 och befinner dig i höstterminens studier (samt om Du av olika skäl inrättar en individuell studieplan) som Du själv måste göra en anmälan till kurserna. Anmälan till samtliga kurser inom KTH görs i kursvalssystemet på webben och aldrig direkt till institutionen.

Du kommer därefter att göra kursval vid minst ytterligare två tillfällen, inför höstterminen i åk 4 och inför vårterminen i åk 4.

Kursval sker under två s k valperioder under läsåret. Val för höstens kurser görs senast den 15 maj och val för vårens kurser görs senast den 15 november.

Samtliga kurser inom inriktningen och de valfria kurserna måste studenten alltså själv välja genom att fylla i ett valformulär i kursvalssystemet på webben. Mer detaljerad information om hur valet går till ges i god tid inför valperioderna av studievägledningen. Du kan också hitta informationen på våra webbsidor; www.ee.kth.se

Byte av kurser

KTH-kurs som är obligatorisk eller villkorligt obligatorisk inom kompetensinriktning får ersättas av annan KTH-kurs eller annan extern kurs, om ersättningskursen, eller slutförda delar därav, till omfång, innehåll och fördjupningsnivå motsvarar den KTH-kurs som ersätts.

Tillgodoräknande av extern kurs som valfri

Kurs vid annat universitet eller motsvarande får tillgodoräknas som valfri kurs. Totalt får högst 10 poäng tillgodoräknas för externa valfria kurser.

Utbytesstudier utomlands

För utlandsstudier enligt KTH:s utbytesavtal gäller särskilda regler.

Generell begränsning

Mer än en kurs med samma innehåll och fördjupningsnivå får inte tas med i examen. Detta kan utgöra hinder för byte/tillgodoräknande.

Ansökningshandlingar finns på studievägledningens expedition och på våra webbsidor: www.ee.kth.se. Du bifogar vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar. Bedömning och beslut görs sedan vid utbildningskansliet för Elektroteknik. Räkna med att handläggningen kan ta ett par veckor från ansökningstillfället tills att Du får besked. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Inför varje ny termin fordras att den studerande gör obligatorisk studieanmälan på funktionen ”Mina sidor” eller direkt till studievägledningen för Elektroteknikprogrammet. Denna anmälan ligger till grund för beräknandet av hur många studerande som förväntas deltaga i undervisningen.
OBS! Om Du inte gör studieanmälan i tid har Du ingen självklar rätt att deltaga i studierna även om Du klarat poängkraven! Om Du inte avser att vara studieaktiv måste Du i god tid ansöka om studieuppehåll. Observera att studerande som varit frånvarande (ej terminsregistrerad) under minst en termin utan anmält studieuppehåll, ej har självklar rätt att återuppta studierna.

Uppflyttningsregler

Följande poänggränser gäller för uppflyttning till nästa årskurs:

Från åk 1 till åk 2 - 30 poäng ur åk 1

Från åk 2 till åk 3 - 60 poäng ur åk 1 och 2

Från åk 3 till åk 4 - 90 poäng ur åk 1, 2 och 3

För att påbörja examensarbete - 140 poäng och högst två oavslutade kurser ur basblocket.

Om du inte uppnår denna poängsumma efter augustiperioden innevarande läsår sker ingen uppflyttning, dvs du blir omregistrerad på samma termin som tidigare. Nya kurser kan läsas endast efter att en individuell studieplan upprättats. Kontakta studievägledningen för detta.

Praktik 

För studerande inskrivna före juli 2002 är praktiken ett frivilligt moment i utbildningen. Godkänd praktik kan, på teknologens begäran, införas i examensbeviset.

KTH:s centralt fastställda praktikregler gäller med följande tillägg:

Arbetsuppgifter inom det elektrotekniska området såsom elektroteknisk tillverkning, drift, underhåll, provning, service samt laboratorie-, utrednings-, beräknings-, programmerings- och ritarbete.

För studerande inskrivna juli 2002 eller senare finns inte möjligheten att få praktik införd i examensbeviset.

Utlandsstudier

Alla som går på civilingenjörsutbildningen Elektroteknik kan ansöka om utlandsstudier vid något av KTHs partneruniversitet; antingen för utbytesstudier i åk 3 eller 4 eller för examensarbete. För att prioriteras för utlandsstudier och därmed internationaliseringsmedel ska du ha klarat av samtliga obligatoriska kurser ur basblocket.

Uttagning av vem som får studera var baseras på avklarade kurser i basblocket, betyg på KTH och personlighet. Alla sökande kallas till en kort personlig intervju med internationaliseringsansvarig och några till. Det finns inget fastställt medelbetyg för att få studera vid någon viss skola eller i ett visst land, bedömningen görs utifrån de sökande varje år.

Varje höst, vanligtvis i november, ordnas ett informationstillfälle om utlandsstudier för teknologer som går i 2:an och 3:an.

Ansökan görs på särskild blankett som finns hos internationaliseringsansvarig på utbildningskansliet vid skolan för Elektro- och systemteknik.

Examensarbete

Examensarbetet är för de allra flesta det största enskilda momentet i civilingenjörsutbildningen. Arbetet bedöms som utomordentligt värdefullt av många arbetsgivare. Ett väl utfört och rapporterat examensarbete är därför en god merit när du som nybliven civilingenjör söker arbete. Examensarbete skall omfatta ca fem månaders arbetsinsats på heltid. För godkänt examensarbete ges 20 poäng.

Det är Din uppgift att själv leta rätt på ett lämpligt ämne för Ditt examensarbete. Det normala är att Du gör Ditt examensarbete inom det ämnesområde som Du specialiserat Dig på genom Ditt val av fördjupningsblock. Kontakta först examensarbetsansvarig eller studierektor på institutionen. De har ofta examensarbeten på lager, eller vet var Du kan leta. Examensarbeten annonseras ut på Exjobb-poolen exjobb.sunet.se/.

En del examensarbeten görs helt vid en institution, och då i allmänhet i anslutning till något forskningsprojekt. Andra examensarbeten görs vid något företag eller myndighet.

OBS! Du måste alltid kontakta institutionen och få en examinator innan Du påbörjar Ditt examensarbete!

Innan examensarbetet påbörjas skall ett avtal mellan den studerande, examinator och handledare upprättas. Examensarbete får ej påbörjas förrän detta avtal är upprättat. Man skall också fylla i blanketten ”Anmälan om examensarbete” som lämnas till studievägledningen för att få påbörja examensarbetet.

Mer detaljerade regler för examensarbete hittar Du på våra webbsidor; www.def.kth.se.

Examen

Ansökan om examensbevis görs på särskilda blanketter hos studievägledningen för Elektroteknikprogrammet. Ditt examensdatum är det datum då sista momentet i Din utbildning är inrapporterat. Observera att detta gäller även godkännande av praktik och tillgodoräknanden.

För studerande inskrivna efter 1993 anges ej kompetensinriktning i examensbeviset.