Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (E), Utbildningsplan för kull HT2006

Senast ändrad: 2008-05-15
Godkänd: 2008-05-15

Civilingenjörsutbildningen i elektroteknik ska ge sådana kunskaper att den utexaminerade civilingenjören kan utföra kvalificerat elektrotekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Utbildningen ska därför ge träning i att:

1. formulera, analysera, och lösa komplexa elektrotekniska problem

2. skapa matematiska modeller och anknyta modellerna till den fysikaliska verkligheten

3. sätta sig in i och tillämpa nya forskningsresultat

Civilingenjören behöver mycket goda kunskaper och färdigheter i matematik, fysik och elektrotekniska tillämpningar. Detta innefattar förmåga att:

4.analytiskt och numeriskt lösa problem inom matematik, fysik och elektroteknik

5. utnyttja datorbaserade verktyg för att lösa tekniska problem och utveckla nya tekniska system.

6. planera, välja metoder för och genomföra experiment och mätningar samt analysera, behandla, utvärdera och rimlighetsbedöma mätdata

Kvalificerat utvecklingsarbete kräver att civilingenjören kan hantera teknisk information. Detta innefattar att:

7. söka, systematisera, sammanfatta, utvärdera och kritiskt granska teknisk information

8. att kunna presentera teknisk information på ett effektivt, sakligt och intresseväckande sätt.

Det är vidare önskvärt att civilingenjören har ett brett perspektiv på de tekniska system han/hon utvecklar och arbetar med. Detta innefattar att:

9. behandla tekniska system med den respekt som krävs för ett säkert handhavande

10. kunna analysera och utvärdera samverkan mellan samhället och de elektrotekniska system som civilingenjören konstruerar med avseende på mänskliga och sociala faktorer samt miljömässiga konsekvenser.

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt