Senast ändrad: 2019-11-21
Godkänd: 2019-12-13

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två perioder.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen omfattar obligatoriska generella yrkesförberedande kurser, valfriaämnesspecifika fördjupnings- eller breddningskurser samt två projektkurser med nära koppling till arbetsmarknaden. De obligatoriska kurserna genomförs för att i möjligaste grad möta studentens individuella behov. De valfria kurserna liksom utformningen av projektkurserna välj i samråd med studievägledare med hänsyn till studentens kompetens, intressen och arbetsmarknadens kompetensbehov inom yrkes- eller arbetsområdet.

Årskurs 1

I början av utbildningen kommer studenten att analysera sin egen tidigare utbildning och sätta den i relation till den svenska arbetsmarknadens behov och sina egna yrkesplaner. Studenten läser sedan kurser utformade för att snabbt skaffa sig förutsättningar att använda sina befintliga yrkeskunskaper på den svenska arbetsmarknaden. Utrymme finns för en valfri ämnesspecifik kurs avsedd att komplettera eller bredda din tidigare utbildning. Sista läsperioden är utformad som en projektkurs där studenten arbetar med verkliga problem inom sin profession på en arbetsplats.

Årskurs 2

Under andra året ligger fokus mer på projektledning, entreprenörskap och praktik. Utrymme finns för ytterligare en valfri ämnesspecifik kurs avsedd att komplettera eller bredda din tidigare utbildning. Liksom under första läsåret är sista läsperioden utformad som en projektkurs där studenten arbetar med verkliga problem inom sin profession på en arbetsplats.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.