Utbildningens genomförande

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2017-11-28
Godkänd: 2017-11-28

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildningar omfattar 40 veckor uppdelat på två terminer om 20 veckor vardera. Studenten ska vara registrerad på kurs under samtliga veckor. En hösttermin påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin ska påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Varje läsår är indelat i fyra perioder, två per termin. Period 1 och 3 ska ha åtta veckorundervisning och period 2 och 4 ska ha sju-åtta veckors undervisning. Därefter följer tre-fyra dagar för eget arbete alternativt omprov. Varje period avslutas med sju dagar tillgängliga för examination. Omprov finns inte i period 1. Omprov ska ges direkt före läsårets början. Antalet tentamenstillfällen (skriftlig tentamen) för en kurs per år är begränsat till två.

En bärande idé i programmet är att kurserna på ett integrerat sätt ska träna de kommunikativa, teoretiska och praktiska färdighet som är viktiga för den framtida yrkesrollen.

Målsättningen med den första kursen på programmet, Teknikens grunder för tekniklärare, är att ge studenten en god grund för det kunskapsområde som täcks av grundskolans kursplan i teknik. Till kursen hör en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som syftar till att tidigt bekanta studenten med den verksamhet han eller hon utbildas för. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer studenten att få genomföra ett mindre undervisningsmoment i teknik. Efter denna ämnesmässiga ingång till läraryrket följer den pedagogiska kursen Lärande som professionellt uppdrag. Här sätts lärarrollen i fokus, även ur ett historiskt perspektiv. I anslutning till kursen ligger en längre VFU-period under vilken studenten ges tillfälle att ytterligare pröva på läraryrket och de verksamheter som ingår däri. Det första året avslutas med ämnesstudier i matematik. 

Det andra läsåret ägnas huvudsakligen åt ämnesstudier i tredjeämnet. Dessa kurser ges vid Stockholms universitet. Utöver detta läser studenten två kurser i teknik, varav den ena är valbar.

Studenten kommer under det tredje året att få läsa ett flertal programspecifika kurser kring områdena design och produktframtagning och kommunikationsdesign. En kurs som innehåller mekanik och hållfasthet komer även att läsas. En kurs som handlar om läraren som ledare ingår även. Under vårterminen läses energiteknik samt kurser i matematik. Matematikkurserna ges vid Stockholms universitet och kan komma att samläsas med andra program.

Det fjärde året innehåller en fördjupning inom huvudområdet för kandidatexamen genom kurser som behandlar design av kommunikation och lärande, ämnesdidaktik samt verksamhetsanalys och yrkesroller. Under hösten genomför studenterna det första av två examensarbeten. Under vårterminen fördjupas studentens kompetens i relation till den framtida rollen som ämneslärare, något som framför allt sker i den ämnesdidaktiska kursen som innehåller en längre VFU-period.

Den sista terminen på utbildningen syftar till att hjälpa studenten att slutligt föra ihop alla delar i utbildningen till en fungerande helhet. Detta sker genom en VFU-period och examensarbetet. Här kommer studenten att få möjlighet att utveckla ett mer övergripande, forskningsbaserat och utvecklingsinriktat perspektiv på sin framtida verksamhet inom skola eller företag och organisationer utanför skolvärlden. Under den sista terminen läser studenten också kurser som behandlar specialpedagogik och bedömning.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den ligger både i form av egna kurser och som delar i kurser. I de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen ska studenten lära känna den komplexa verksamheten i skola och andra utbildningsmiljöer samt knyta sin kunskapsutveckling till dessa och de frågor de aktualiserar. Innehållet i VFU bestäms av respektive kursplan. Merparten av VFUn är knuten till grundskolan och de ämnen som ingår i ämneslärarexamen, men utbildningen ger också möjlighet till VFU i andra pedagogiska verksamheter, t ex museer, science centra och utbildningsföretag.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Studenten ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via Personlig meny under en begränsad period. Registreringen innebär att studenten är aktiv och är i sin tur en förutsättning för att studieresultat skall kunna rapporteras in och för att CSN skall kunna betala ut beviljade studiemedel.

Observera att den som ej är terminsregistrerad i tid riskerar att förlora sin VFU-plats och därmed möjligheten att bli examinerad på kurser som innehåller verksamhetsförlagda delar.

Val av kurser

Val av kurser görs via Antagning.se enligt särskilda rutiner, inloggning görs via KTH och sker senast

  • 15 maj inför höstterminen
  • 15 november inför vårterminen.

För mer information se:http://www.kth.se/student/program/studiedokumentation-1.373670?programme=cl

Studenten skall registrera sig på kursen senast vid det första schemalagda undervisningstillfället. Kursregistrering på obligatoriska och valfria kurser måste göras individuellt på respektive institution. På kurser vid vissa institutioner kan studenten själv registrera sig via Personlig meny. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd institution, eller via Personlig meny

Uppflyttning

Följande poänggränser gäller för uppflyttning till nästa årskurs:

  • För studier i årskurs 2 skall 45 högskolepoäng från årskurs 1 vara slutförda t o m augustiperioden.
  • För studier i årskurs 3 skall minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 vara slutförda varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.
  • För studier i årskurs 4 skall minst 150 högskolepoäng från åk 1-3 vara slutförda varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1-2.
  • För studier i årskurs 5 skall utöver vad som gäller för uppflyttning till årskurs 4 minst 45 högskolepoäng från årskurs 4 vara slutförda.

Dessutom ska alla kurser som utgör förkunskaper till kurser under det kommande året vara avklarade t o m augustiperioden.

För studenter som inte uppfyller kraven för uppflyttning ska individuella studieplaner upprättas.

Tillgodoräknanden

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare utbildning är ett viktigt incitament för mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet. KTH har ett generöst förhållningssätt till tillgodoräknanden, som därför kan ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om kursplanerna inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden. 

Student vid KTH, som genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett utbytes-avtal, har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett sådant besked kan ges genom att ett s.k. Learning Agreement upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontakt-person vid det utländska universitetet samt av studenten.

Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. För att begäran om tillgodoräknande skall kunna prövas måste den sökande kunna dokumentera att hon/han har examinerats på motsvarande kurs med minst godkänt resultat. Vid tillgodoräknande av kurs, som betygssatts på annan högskola införs inget betyg i examensbeviset.

Student vid KTH har rätt att få begäran om tillgodoräknande prövat. Även den som inte är student men har akademisk utbildning och vill komplettera denna, skall i möjligaste mån få ansökan behandlad samt få ett preliminärt besked (s.k. förhandsbesked) om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.

Se vidare KTHs regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-inklusive-bedomning-av-reell-kompetens-1.27200

Utlandsstudier

Det kommer finnas möjligheter till utlandsstudier inom programmet. ECTS (European Credit Transfer System) kommer att tillämpas för tillgodoräknande.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för motsvarande kandidatexamen på 15 högskolepoäng inom området teknik/teknikdidaktik. Examensarbetet påbörjas VT åk 3 men genomförs huvudsakligen HT åk 4. För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng är avklarade.

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett obligatoriskt examensarbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom området teknik/teknikdidaktik. För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna, minst 210 högskolepoäng är avklarade.

Examensarbetena betygsätts med något av betygen A–F. Betyget sätts av examinator utifrån en helhetsbedömning och efter att examensarbetsrapporten har plagieringsgranskats. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av bedömningsgrunderna. Detaljer för betygsättning och bedömning återfinns i kursplanerna för examensarbetet.

Se KTHs riktlinjer: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

Examen

Benämning på examen

Beroende på vilket tredje ämne studenter väljer att läsa under sin utbildning, fysik, kemi eller engelska, ska examen benämnas endera av följande tre: Ämneslärarexamen 270 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 inom teknik, matematik och fysik; Ämneslärarexamen 270 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 inom teknik, matematik och kemi; Ämneslärarexamen 270 hp med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 inom teknik, matematik och engelska.

Villkor för examen

För examen krävs minst betyg E respektive P på utbildningens samtliga moment.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs på särskild blankett och ställs till utbildningskansliet vid Skolan för Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.

Se KTHs lokala examensordning: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227