Utbildningens genomförande

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2019-12-11
Godkänd: 2019-12-11

Utbildningens upplägg

Läsåret

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.
Inom denna utbildning ingår två sommarperioder, efter år 2 respektive 3. 

Utbildningens struktur

Ämneslärarutbildningen med förstaämne teknik och andraämne matematik ges som en kombination av ämnesstudier inom en högskoleingenjörsutbildning och en utbildningsvetenskaplig kärna. Utbildningen omfattar följande områden: ämnes- och ämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i teknik och matematik (90 hp + 60 hp), utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om 30 högskolepoäng, förlagd inom grundskolans år 7-9 inom teknik/matematik-undervisning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan har ett brett innehåll och omfattar bland annat utbildningshistoria, läroplansteori, ämnet från ett skolperspektiv och ämnesdidaktik, sociala relationer, specialpedagogik och bedömning. I de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen (VFU) ska studenten lära känna den komplexa verksamheten i skola och andra utbildningsmiljöer samt knyta sin kunskapsutveckling till dessa och de frågor de aktualiserar. Innehållet i VFU bestäms av respektive kursplan.

Normalt utgörs en del av en kurs av föreläsningar som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden.

Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen och bidrar till utveckling av ledarskapet inom skolans kontext. Genom projektarbetet ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigtsätt. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna.

Årskurs 1
Grundläggande kurser i matematik, materiallära, produktionsteknik, programmering är den kärna av baskurser som hör till första året. Kurser som ger studenten perspektiv på teknik och ingenjörsrollen (även lärarrollen) samt grunder i projektarbetsmetodik, gruppdynamik och presentationsteknik.

Årskurs 2
Under andra året läses kurser inom de teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena.

Sommartermin mellan år 2-3

UVK-delen i utbildningen börjar i juni och bedrivs delvis på distans. Vissa kurser ges i samarbete med Stockholms universitet.

Årskurs 3

UVK-delen fortsätter.

Sommartermin mellan år 3-4

Ett examensarbete om 15 hp inom didaktik avslutar UVK-delen.

Årskurs 4

Under fjärde året på utbildningen läses ytterligare kurser inom matematik. Utbildningen avslutas under sista terminen med ett ingenjörsexamensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför KTH.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.
Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs.
Normalt läses flera kurser parallellt.
Kurslistor finns i bilaga1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Kurser med VFU kan ha en tregradig betygsskala Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.
För fortsatta studier krävs att särskild behöriget till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Villkor för deltagande i undervisningen inom UVK-delen:

  • Minst 90 högskolepoäng teknikkurser ur årskurs 1 och 2 skall vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti det året när studenten påbörjar höstterminen i UVK-delen. Den första matematikkursen i åk 1 utgör stoppkurs för VFU 1- kursen under höstterminen

Examensarbete

I utbildningen ingår två examensarbeten, ett för ämneslärarexamen 15 högskolepoäng och ett för högskoleingenjörsexamen, 15 högskolepoäng.
Respektive examensarbete kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga ämneslärarexamen mot teknik, årskurs 7-9(eng. Subject Teacher Education in Technology, Secondary Education) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan inklusive 90 hp i teknik och 60 hp i matematik. Studieplanen ska omfatta minst 270 högskolepoäng inkluderat två slutförda examensarbeten omfattande vardera 15 högskolepoäng.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.
Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 270 högskolepoäng som ligger till grund för de två examina.

Yrkesexamen på grundnivå
Högskoleingenjörsexamen
Bachelor of Science in Engineering (180 credits)

Yrkesexamen på grundnivå
Ämneslärarexamen
Bachelor of Science in Secondary Education(270 credits)