Senast ändrad: 2016-02-02
Godkänd: 2016-02-02

Syftet med utbildningen är att bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och högskolestudier samt att öka andelen kvinnor inom matematisk-naturvetenskaplig och teknisk utbildning.

Efter den behörighetsgivande utbildningen skall studenten:

Kunskap och förståelse

  • visa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena matematik, fysik och kemi

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till självständighet och kritiskt tänkande