Senast ändrad: 2019-05-16
Godkänd: 2019-05-16

Utbildningens upplägg

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se
Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.