Utbildningens genomförande

Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg (TBTMH), Utbildningsplan för kull HT2012

Senast ändrad: 2012-04-24
Godkänd: 2012-04-24

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.