Senast ändrad: 2018-09-15
Godkänd: 2018-09-15

Syftet med utbildningen är att bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av

den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och

högskolestudier samt öka andelen kvinnor inom matematisk-naturvetenskaplig och teknisk

utbildning.

Efter den behörighetsgivande utbildningen skall studenten:

Kunskap och förståelse

  •  visa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena matematik och fysik.

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till självständighet och kritiskt tänkande.