Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Utbildningens upplägg

Läsårsindelningen framgår av KTH:s webb. Vid behov kan undervisningen läggas utanför läsåret.

Utbildningen består av obligatoriska kurser och har inte några valbara eller valfria kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

I samband med den obligatoriska inskrivningen ska studenten göra kursregistrering via "den personliga menyn" på www.kth.se

Examensarbete

Examensarbete ingår inte basårsutbildningen

Examen

Programmet är en behörighetsgivande utbildning till grundläggande ingenjörsutbildningar och leder inte till någon examen.