Senast ändrad: 2011-03-14
Godkänd: 2011-03-14

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTH:s regelverk, www.kth.se

Gemensamt basblock

Det gemensamma basblocket utgörs av kurser i matematik och fysik.

Valbara eller valfria kurser saknas. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Tillgodoräknanden

Student som har läst motsvarande kurs på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig den kursen i programmet med betyget E.

Examen

Utbildningen är behörighetsgivande och ingen examen från programmet ges.

Om alla basårets kurser är godkända garanteras en plats på någon av KTH:s civil- eller högskoleingenjörsutbildningar.

Övergången till en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning sker genom urval och är beroende på studieresultat under basåret. Observera att uppnådda studiepoäng på Tekniskt basår, termin 2 inte kan räknas in i en ingenjörsexamen.

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk. www.kth.se