Utbildningens genomförande

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-11-12
Godkänd: 2019-11-12

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och 60 högskolepoäng och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till KTHs hemsida.

Utbildningen innehåller teoretiska moment inom byggfysik, byggteknik, konstruktion och byggstyrning där undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar seminarier och projektarbeten. En betydande del av projekten genomförs hos företag ute på arbetsplatser inom bygg- och anläggningssektorerna.

Under den första och den tredje terminen sker all undervisning på skolan medan de teoretiska studierna varvas med företagsförlagda projekt, under en sammanhängande period på 5 veckor, termin två och fyra.

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben

Årskurs 1

Under den första terminen läser du främst teoretiska kurser inom samhällsbyggnadsprocessen och byggteknik hus och anläggnin. Kurserna hjälper dig att få en överblick över det byggtekniska området, en inblick i vad det innebär att arbeta som arbetsledare i produktionen och kunskaper om arbetsledarens arbetsmetoder. Som arbetsledare eller platschef måste du kunna läsa och tolka olika byggritningar och förstå sambandet mellan en byggnads olika komponenter, system och funktioner. Du måste kunna byggtekniken för mindre och medelstora byggnaders uppbyggnad, anläggningsteknik. Första terminens kurser lär du dig också rita med bl.a. ritprogrammet CAD.

I kursen Byggprocessen lär du dig hur byggprocessen fungerar och är organiserad, vilka de inblandade aktörerna och myndigheterna är samt om byggföretagets roll och arbete i processen. Du får också kunskap i gällande lagstiftning i byggprocessen.

Första terminen innehåller också en kurs i matematik som ger kunskaper i bland annat algebra och trigonometri. Den andra terminen i åk 1 innehåller, förutom teoretiska kurser även företagsförlagda projekt.

I andra terminens kurs  Byggandets ekonomi och kvalitet får du förståelse för företagets ekonomi, logistik och kvalitetsledningssystem. Affärsidéer, företagskultur, marknadsföring och redovisning är några begrepp som också tas upp. Du får också tillfälle att tillämpa kunskaperna ute på företag. Kursen Statik och hållfasthetslära hjälper dig att förstå sambanden mellan yttre och inre krafters påverkan på material. Du lär dig också att analysera effekten av olika belastningar på balkar. Kursen utgör grunden för ämnet konstruktionslära för betong, stål och trä.

Kursen Byggfysik med byggmateriallära ger dig kunskap om olika byggmaterials egenskaper och hur värme, fukt och luft påverkar dessa. Förståelse för byggdelars ljudisoleringförmåga och brandegenskaper ingår också i Byggfysiken. Du kommer att utföra beräkningsarbete för värme- och fukttransport samt energibehov för byggnader. Du kommer i de olika delmomenten i kontakt med begreppet Hållbart byggande.

I kursen Projekt hus och installationer varvas installationsteori för Ventilation, Värme, Vatten och avlopp samt El med studiebesök där du får bekanta dig med installationerna i en medelstor kontorsbyggnad genom att jämföra ritningar och dokumentation med verkligheten. Kursen omfattar också en projektuppgift med dataritning.

I mitten på termin 2 är det 5 veckors praktik ute i näringslivet där också projektuppgifter kopplade till föregående kurser också genomförs.

Årskurs 2

Kursen Byggproduktion och ledarskap förbereder dig för ditt framtida yrke inom produktionen såsom arbetsledare, platschef eller som projektör på kontoret. Du lär dig produktionsmetoder för bästa logistik och industriellt byggande. Kursen innehåller förutom arbetsledning och konfliktlösning också diskussioner i ämnen som berör etik och värderingsfrågor.

I kursen Fältmätning får du lära dig använda metoderna för inmätning och utsättning, och dessutom hur du använder de vanligaste geodetiska mätinstrumenten som finns på en arbetsplats.

Du får kunskaper i kursen Produktion och ledarskap om de olika momenten, inom logistiken, som ingår i byggproduktionen från grundläggning till färdigt byggnadsverk. Stor vikt läggs också i ämnena ledarskap, arbetssäkerhet och arbetsvetenskap-miljö.

Betong är ett viktigt konstruktionsmaterial. I kursen Betongkonstruktion får du kunskap om teknik och bestämmelser vid val av betong och gjutning, betongens egenskaper och hållfasthet.  Du får också lära dig att dimensionera enkla betongkonstruktioner.

I kursen Byggstyrning, som delvis genomförs ute på ett företag, lär du dig vilka styrmetoder ett entreprenadföretag har för byggproduktion . Du får lära dig hur man upprättar en kalkyl för ett mindre byggprojekt, vilka hjälpmedel som används vid projektering och produktion, hur en upphandling genomförs och vilka krav samhället ställer i sammanhanget. Du lär dig också att tillämpa de lagar och bestämmelser inom området och vad som gäller vid en tvist.

Inför den sista terminen i utbildningen väljer du ett av de två ”spåren”: Anläggningsteknik eller Installationsteknik.

I mitten på den sista terminen (termin 4) är det 5 veckors praktik ute i näringslivet där också projektuppgifter kopplade till föregående kurser också genomförs.

Oberoende av valt ”spår” enligt ovan läser du kursen BIM (Building Information Modeling) där du får lära dig flera ritprogram och göra enklare projekteringsuppgifter på byggnad samt göra enklare överslagsberäkningar på trä- och stålkonstruktioner. Du får kunskap i betydelsen av begreppet BIM med samordning mellan konstruktör, arkitekt och entreprenör m.fl. Projektuppgift genomförs med ritprogrammen Revit m.fl.

Spåret Anläggningsteknik innehåller kurserna Anläggningsteknik 1 och 2 samt examensarbete inom anläggning. Du kommer att få kunskaper om jord- och bergarter i Sverige. Du får lära dig om olika jordmaterials egenskaper och funktion i samband med grundläggning av anläggningar och byggnader, även som markarbeten, vägkroppars uppbyggnad, VA- arbeten samt drift och underhåll av sådana anläggningar.

Du får också lära dig mer om väg-, bro- och tunnelbyggnad, grundläggningsteknik samt om samhällets vattenförsörjning och avloppshantering. Dessa båda kurser har stor koppling till näringslivet och innehåller för produktionen intressanta föreläsningar och projektuppgifter. Återkoppling görs regelbundet till pågående hus- och anläggningsarbeten genom flera studiebesök -.

Ett examensarbete utgör avslutning där en fördjupad studie/rapport görs inom anläggning-produktion. Examensarbetet görs i samarbete med handledare från näringslivet och akademin.

Spåret Installationsteknik innehåller kurserna Installationsteknik 1 och 2 samt examensarbete inom installationsteknik. I det här spåret kommer du att få kunskaper om de installationer som förekommer i medelstora byggnader och infra anläggningar. Du får lära dig projekteringens och dimensioneringens grunder, samt hur installationer utförs i produktionen.Tyngdpunkten i spåret är ventilation, VVS (Värme, Ventilation, Sanitet) och el. Även grundkunskaper i inomhusklimat samt styr och reglerteknik ingår.

Ett examensarbete utgör avslutning där en fördjupad studie/rapport görs inom installationsteknik-samordning i produktionen. Examensarbetet görs i samarbete med handledare från näringslivet och akademin.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. 

Kursregistrering sker via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

För närvarande finns inget utbyte med utländska universitet för studerande på det tvååriga högskoleprogrammet .

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete med fördjupning inom vald spår på  7.5 högskolepoäng. Det innebär 5 veckors heltidsstudier i form av praktik ute i näringslivet där också projektuppgifter kopplade till kurser genomförs. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Redovisning av examensarbetet sker skriftligt och/eller muntligt.

Information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad.

Examen

Villkor för examen 120 högskolepoäng

För att avlägga Högskoleexamen med inriktning mot Byggproduktion (University Diploma in Construction Management) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av obligatoriska kurser och omfattar minst 120 högskolepoäng.

Examen benämns ”Högskoleexamen inom huvudområdet teknik/Higher Education Diploma with a major in Technology”

Ansökan om examensbevis görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.

För mer information hänvisas till KTHs regelverk.