Utbildningens genomförande

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik (TCAEM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-03-17
Godkänd: 2015-03-17

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan/terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter kursval i Ladok. Kursvalet görs antingen via kursvalsrutinen på webben eller via studentens utbildningskansli. Registrering på kurs görs av den kursgivande institutionen. Vid avbrott på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

ABE-skolan har ett välutvecklat nätverk för studentutbyte med framstående lärosäten i och utom Europa. Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal och framför allt rekommenderas termin 3 för detta.

För mer information hänvisas till KTH:s regelverkhttp://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/utbytesstudier

Examensarbete

Examensarbetet är en kurs om 30 högskolepoäng vilket innebär att examensarbetet skall motsvara 20 veckors heltidsstudier. Examensarbetet får inte inkludera andra kurser (kurser med eget kursnummer). Examensarbetet kan inkludera moment såsom seminarier, informationssökning, auskultationer eller andra inslag, som examinator eller handledare bedömer lämpliga.

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Minst 60 högskolepoäng skall vara avklarade, varav 30 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet.

Examensarbetet ska ges betyg enligt skalan A‐F, utifrån de KTH gemensamma bedömningsgrunderna och kriterierna.

Examen

För examen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoän, varav följande ska ingå

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser samt 30 högskolepoäng examensarbete.

därutöver kan:

  • högst 15 högskolepoäng inom valfritt teknikområde på grundnivå eller avancerad nivå ingå;
  • högst 15 högskolepoäng helt valfria kurser ingå

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i samhällsbyggnad. Bland annat ska en civilingenjörsexamen omfata matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Ansökan om examen

Information om handläggning och vilka dokument som ska lämnas in vid ansökan finns att läsa om under länken: http://www.kth.se/student/examen