Senast ändrad: 2020-01-22
Godkänd: 2020-01-22

Ämnesmässigt skall studenterna under utbildningens tre första år få en grundläggande systemförståelse för tjänster och system baserade inom informations- och kommunikationsteknikens kärnområde: matematik, elektronik, dator-, kommunikations- och programvaruteknik.

Förutom högskoleförordningens krav på kandidatexamen gäller följande:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen i informations- och kommunikationsteknik skall studenten:

  • ha förmåga att tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom informations- och kommunikationsteknik
  • kunna övergripande följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet.

Färdigheter och förmågor

För kandidatexamen i informations- och kommunikationsteknik skall studenten:

  • inom informations- och kommunikationsteknik kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att lösa problem med moderna metoder och verktyg.
  • kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, ev. tillverkning, drift, underhåll och avveckling.
  • kunna arbeta med problemlösning som tar sin utgångspunkt i produkten eller tjänstens behov och funktion, med hänsyn till individens användning av produkten och teknikens samspel i samhället.
  • ha färdigheter i att effektivt kommunicera muntligt och skriftligt på engelska, med olika målgrupper. Det ska motsvara vad som krävs för en internationell karriär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen i informations- och kommunikationsteknik skall studenten:

  • genom övning och reflektion ha utvecklat en förmåga att arbeta effektivt i grupper av olika sammansättningar, nationaliteter och förmågor.

Hänvisning till KTH:s lokala examensordning https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818.