Behörighet och urval

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-03-25
Godkänd: 2019-03-25

Fullgjord kandidatexamen (eller Bachelor degree), motsvarande 180 hp, från ett universitet som är erkänt av regeringen eller ackrediteras av annan erkänd organisation. 

För att kvalificera sig för masterprogrammet Kommunikationssystem skall studenten ha en kandidatexamen i elektroteknik/elektronik, datalogi, datorteknik, datavetenskap eller informationsteknik, varav minst 60 högskolepoäng (hp) kurser i datavetenskap, grundläggande data/tele och internet, datorsystem (datorarkitektur och operativsystem) och programmering, minst 30 hp kurser i matematik, analys, linjär algebra och matematisk statistik eller sannolikhetsteori.

Urvalsprocessen bygger på följande urvalskriterier: universitet, tidigare studier (t.ex. GPA, betyg i vissa ämnen och engelska), motivation för studierna (t.ex. brev, referenser, examensarbetesförslag och relevant arbetslivserfarenhet). Utvärderingsskalan är 1-75.

Specifika krav kan bedömas som icke uppfyllda om:

  1. Instutionen som utfärdat examen inte bedöms motsvara acceptabel kvalitetsstandard av myndigheterna i det land där institutionen är förlagd.
  2. Examen inte kvalificerar sökande till en ekvivalent utbildning på masternivå i det land där examen är utfärdad.

Goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska:

Sökande ska visa på goda kunskaper i engelska. KTH accepterar följande:

  • TOEFL pappersbaserat prov, totalt 575, 4.5 på skriftliga avsnittet
  • TOEFL internetbaserat prov, totalt 90, 20 på skriftliga avsnittet
  • IELTS poäng om minst 6.5, ingen del lägre än 5.5 (endast "academic training" accepteras)

Kompetensprov i engelska kan bortses från för sökande med engelska som undervisningsspråk (minst 3 års högskolestudier på heltid). Studenten ska till ansökan bifoga relevant intyg från sitt universitet.

Kunskaper i engelska kan komma att beaktas i urvalsprocessen, det vill säga ett bra TOEFL/IELTS resultat kan vara av mervärde.

För urval, se KTH:s lokala föreskrifter för examina.