Senast ändrad: 2015-02-13
Godkänd: 2015-02-13

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, länk nedan.

Särskilda behörighetskrav:

Minimikravet är att följande skall ingå i den examen som ger grundläggande behörighet:

  • Matematik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Envariabelanalys och en kurs i Linjär algebra eller Diskret matematik.
  •  Datateknik/Datavetenskap/Datalogi/Informationsteknik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Objektorienterad programmering och en kurs i Algoritmer och datastrukturer.

Observera att ytterligare förkunskaper kan behövas för att följa vissa av de spår som ingår i masterprogrammet.

Den särskilda behörigheten kan komma att bedömas som ej uppfylld om:

·         det genomsnittliga betyget ligger i den nedre tredjedelen, över godkänd nivå, av den betygsskala som tillämpats

·         examen ej är behörighetsgivande för antagning till motsvarande avancerad nivå i det land där examen utfärdats  

Urval: 

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en

programkommitté att göra ett urval baserat på följande  kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

4. meritvärde

5. referenser

6. kunskaper i engelska

KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.276218