Senast ändrad: 2018-10-09
Godkänd: 2018-10-09

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram, länk nedan.

Särskilda behörighetskrav:

Minimikravet är att följande skall ingå i den examen som ger grundläggande behörighet:

  • Matematik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Envariabelanalys, en kurs i Linjär algebra samt en kurs i Diskreta strukturer.
  •  Datateknik/Datavetenskap/Datalogi/Informationsteknik: tre olika ämnen om totalt 22.5 hp. Bland dessa ämnen skall ingå en kurs i Objektorienterad programmering, en kurs i Algoritmer och datastrukturer och en fördjupande kurs i algoritmisk komplexitet.

En kurs i flervariabelanalys krävs för att kunna följa spåren Dataanalys, Kognitiva system och Vetenskapliga beräkningar.

De särskilda behörighetskraven kan anses som ej uppfyllda om den sökandes genomsnittsbetyg är i den nedre tredjedelen på betygsskalan på den sökandes behörighetsgivande examensuniversitet (över godkänd-nivån). T ex under C för universitet med betygsskalan A-F.

Urval: 

Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande  kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

4. meritvärde

5. referenser

6. kunskaper i engelska

Meritvärderingen görs i skala 1-75

KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/