Senast ändrad: 2018-10-09
Godkänd: 2018-10-09

Syftet med masterprogrammet är att ge en bred utbildning i datavetenskap med möjlighet till fördjupning och specialisering inom området datalogi, metodvetenskapen för konstruktion av datorprogram innefattande såväl teoretisk grund som praktisk färdighet för utveckling av produkter och system som innehåller datorer och programvara.

Programmet ska ge de studerande förutsättningar och förmåga att delta i och leda arbete med värdering, utveckling och införande av ny teknik inom det datatekniska området.

Förutom detta gäller högskoleförordningens mål för masterexamen.

Kunskap och förståelse

Utbildningen har som mål att ge den studerande att ge fördjupad kunskap inom datateknik och datalogi,

Utbildningen ska dessutom ge den studerande fördjupade kunskaper inkluderande förståelse för metodik och vetenskapssyn inom något delområde av datalogin.

Färdigheter och förmågor

Utbildningen har som mål att ge den studerande

  • god analytisk problemlösningsförmåga,
  • förmåga att självständigt definiera och lösa datatekniska konstruktionsproblem,
  • förutsättningar och förmåga att delta i och utveckla den praxis som tillämpas i industri, förvaltning och akademisk forskning,
  • förutsättningar för framgångsrikt arbete i internationella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller tekniker och icke-tekniker. Hit hör färdigheter i muntlig och skriftlig framställning samt argumentation på svenska och engelska.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen har målet att den studerande ska

  • kunna värdera kvaliteten av vetenskapliga studier och visa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga och ovetenskapliga texter,
  • genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär,
  • följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.