Utbildningens mål

Masterprogram, distribuerade system (TDISM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2015-01-28
Godkänd: 2015-01-28

Programmets huvudområde är Distribuerade System med vilket avser konstruktion och analys av tillämpningar realiserade över nätverk av heterogena noder. Målet för utbildningen är att ge studenterna den förståelse och färdighet som krävs för att delta i utvecklingsarbete och forskning inom området.

Efter genomgånget program skall den studerande:

Kunskap och förståelse

visa teoretisk så väl som praktisk kunskap i hur distribuerade system är uppbyggda med avseende på skalbarhet, tillförlitlighet och konsistens,

visa fördjupade kunskaper inom: algoritmer, modellering och analys av distribuerade system, och

visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Färdigheter och förmågor

visa förmåga att utveckla distribuerade system,

visa färdigheter att identifiera, formulera och hantera aktuella och verkliga problem hämtade från industri, samhälle och forskning, med hänsyn till teknikens möjligheter och begränsningar,

visa färdigheter att göra bedömning av rimlighet hos erhållna lösningar samt jämföra och värdera alternativa lösningar,

visa färdigheter i att utföra simuleringar, tekniska beräkningar och analyser av distribuerade system,

visa färdigheter att införskaffa och sammanställa relevant information för att få ökad kunskap och underbygga analys,

visa färdigheter att muntligt och skriftligt, på engelska, presentera och diskutera idéer och resultat och kommunicera med personer med eller utan teknisk-naturvetenskaplig bakgrund, och

visa färdigheter att på ett effektivt sätt arbeta i grupp samt planera och genomföra projekt inom givna ramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.