Senast ändrad: 2015-09-01
Godkänd: 2015-09-01

Utbildningens upplägg

Läsåret vid KTH omfattar 40 veckor. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder.

Läsårsindelningen vid KTH framgår av studentwebben http://www.kth.se/student/schema/1.1007

Det första året av COSSE-programmet tillbringas vid hemuniversitetet och ägnas åt de obligatoriska baskurserna samt förberedelsekurser inför det spår som studenten väljer. Valet av spår görs vid en gemensam obligatorisk arbetsvecka (workshop) som äger rum i början av andra terminen. I samband med detta moment görs en individuell studieplan upp för varje COSSE-student.

Andra året tillbringas vid ett av partneruniversiteten i ett annat land (värduniversitetet) än det första året. Studierna omfattar spårkurser, valfria kurser samt examensarbetet. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

För KTH-kurser finns mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar i kursplanerna i Kurs och programkatalogen på KTHs studentwebb. För varje årskurs i programmet finns en lista över ingående kurser.

De obligatoriska baskurserna motsvarar ca 45 hp, spårkurser ca 30 hp och valfria kurser ca 15 hp. Totalsumman ska bli minst 90 hp.

Examination görs på många sätt, till exempel med hemuppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt, laborativt arbete, projektarbete eller traditionella skriftliga tentor.

Efter varje KTH-kurs hämtas studenternas synpunkter in och analyseras av kursledaren i en kursanalys som normalt publiceras på webben, se KTHs regler för kursanalys http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/kursanalys

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenten ska lämna in kursval för nästkommande termin enligt anvisningar från det universitet där studierna ska bedrivas. Studenten ansvarar för att han/hon har de förkunskaper som rekommenderas. På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. Urval görs av kursgivande skola/institution.

I samband med terminsstarten ska den studerande göra en obligatorisk terminsregistrering.

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen enligt anvisningar från det universitet där studierna bedrivs.

Val av specialisering görs vid arbetsveckan i början av andra terminen.  Fördelningen av studenterna på de olika specialiseringarna baseras i första hand på studenternas önskemål, i andra hand på studieresultatet med bivillkoret att en jämn fördelning av studenter till de fyra universiteten eftersträvas.  

Villkor för uppflyttning

För att bli uppflyttad till årskurs 2 måste studenten ha slutfört minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 och ha valt ett spår för år 2.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Tillgodoräknanden

Studenten har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs studentwebb.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen vid CSC.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Årskurs 1 läses vid hemuniversitetet i ett land och årskurs 2 vid värduniversitetet i ett annat land.

Examensarbete

Studenter inom COSSE-programmet ska göra ett individuellt examensarbete som motsvarar 30 hp. För att få påbörja examensarbetet krävs att minst 60 hp är avklarade inom den totala kurspoängen varav minst 10 hp av spårkursernas kurspoäng. Syftet med examensarbetet är att studenten ska visa förmåga att självständigt utföra ett projektarbete genom att använda de kunskaper och färdigheter som hon/han fått genom programmets kurser. Examensarbetet utförs vid värduniversitetet och handleds av lärare från både hemuniversitetet och värduniversitetet.

Studenten ansvarar för att hitta en lämplig uppgift för sitt examensarbete.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27212

Examen

Studenten kan efter fullgjort program ansöka om teknologie masterexamen, engelska: Degree of Master of Science (Two Years).

Anvisningar för hur ansökan om examen görs finns på KTHs studentwebb.

Villkor för teknologie masterexamen

För att en COSSE-student ska få ut dubbelexamen från både hemuniversitetet och värduniversitetet krävs att alla kurser i den individuella studieplan är godkända samt att examensarbetet har godkänts av både hemuniversitetet och värduniversitetet. 

För COSSE-studenter som har studerat ett av de två åren på KTH gäller att studenten, vid tidpunkten för tilldelning av examen, uppfyllt  examensförordningen och har slutfört kurser motsvarande 60 hp vid KTH. Examensarbetet, utfört vid värduniversitetet, måste omfatta motsvarande minst 30 hp. 

COSSE-studenter som uppfyller alla krav tilldelas Teknologie masterexamen (två år). Studenterna måste ansöka om att få ut examen samt uppvisa bevis på sin kandidatexamen (BSc, BEng eller motsv).

Ansökan om examen görs via studentens personliga meny på www.kth.se.

Se KTHs regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227