Senast ändrad: 2015-09-01
Godkänd: 2015-09-01

Detta Masterprogram (COSSE) är ett Erasmus Mundus-masterprogram som ges i samarbete mellan fyra europeiska universitet (partneruniversiteten): KTH, Tekniska Universitetet i Delft (TUD), Tekniska Universitetet i Berlin (TUB) och Friedrich-Alexander Universitetet i Erlangen/Nürnberg (FAU).

Det huvudsakliga syftet med COSSE är att utbilda studenter i tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, TVD (Computational Science and Engineering, CSE), och att förbereda för internationella forsknings- och utvecklingsinsatser inom akademi, industri och tjänstesektor.

En student på detta två-åriga program läser det första året vid ett av de fyra universiteten (hemuniversitetet, "home university"), och fortsätter sedan det andra året på ett universitet i ett annat land (värduniversitetet, "host university").

COSSE-programmet erbjuder åtta spår (specialiseringar), två spår vid varje partneruniversitet, inom kompetensområden som är speciella för varje universitet. En student väljer spår under andra terminen och ägnar sedan andra läsåret (vid värduniversitetet) åt kurser och examensarbete inom detta spår. 

Kunskap och förståelse

En masterstudent med examen från COSSE-programmet har:

  • en kvalificerad bred kunskap inom tekniskt vetenskapliga datorberäkningar vilket inkluderar matematisk modelleringsteknik, simuleringsteknik och analysteknik.

Färdigheter och förmågor

En masterstudent med examen från COSSE-programmet har förmåga att:

  • formulera matematiska modeller, välja lämpliga metoder/datorverktyg och konstruera programvara för högprestandadatorer av olika arkitektur,
  • analysera olika matematiska modeller inom natur- och ingenjörsvetenskap och arbeta kreativt, systematiskt och kritiskt,
  • arbeta fram lösningsstrategier för olika typer av matematiska modeller genom kunskaper om möjligheter och begränsningar hos olika metoder och verktyg,
  • kommunicera effektivt med såväl professionella utövare inom tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar som med personer som arbetar med tekniskt-naturvetenskapliga tillämpningar,
  • kommunicera effektivt med såväl personer i chefsställning som samhället i stort genom skriftliga och muntliga presentationer,
  • samarbeta effektivt med kollegor med olika kulturell bakgrund.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En masterstudent med examen från COSSE-programmet kan:

  • kritiskt bedöma giltighet och begränsningar i resultat framtagna genom datorbaserade beräkningar på olika typer av matematiska modeller,
  • identifiera behovet av egen ytterligare kunskap inom ett område och ta ansvar för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.