Senast ändrad: 2019-03-07
Godkänd: 2019-03-07

Utbildningens upplägg

Det första året av COSSE-programmet tillbringas vanligen vid TU Berlin (hemuniversitetet) och ägnas åt de obligatoriska baskurserna samt förberedelsekurser inför det spår som studenten väljer. Valet av spår görs senast under bytet av universitet efter första året.

Andra året tillbringas vid ett av partneruniversiteten (värduniversitetet) i ett annat land än det första året. Studierna omfattar spårkurser, valfria kurser samt examensarbetet.

Läsåret vid KTH börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på fyra läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa, eller minst 33 läsdagar, och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges  fyraomtentamensperioder; efter jul,i mars/april,efter maj och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

För KTH-kurser finns mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar i kursplanerna i Kurs och programkatalogen på KTHs studentwebb. För varje årskurs i programmet finns en lista över ingående kurser.

De obligatoriska baskurserna motsvarar ca 45 hp, spårkurser ca 30 hp och valfria kurser ca 15 hp. Totalsumman ska bli minst 90 hp.

Examination görs på många sätt, till exempel med hemuppgifter som redovisas muntligt eller skriftligt, laborativt arbete, projektarbete eller traditionella skriftliga tentor.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenten ska lämna in kursval för nästkommande termin enligt anvisningar från det universitet där studierna ska bedrivas. Studenten ansvarar för att han/hon har de förkunskaper som rekommenderas. På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat och urval sker då efter meriter såsom betyg och poäng för de studenter som ansökt i tid. Urval görs av kursgivande skola/institution.

Studenten ska vid kursstart för varje kurs registrera sig på kursen enligt anvisningar från det universitet där studierna bedrivs.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Inför år 2 ska en specialisering väljas.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Årskurs 1 läses vid hemuniversitetet i ett land och årskurs 2 vid värduniversitetet i ett annat land.

Examensarbete

Studenter inom COSSE-programmet ska göra ett individuellt examensarbete som motsvarar 30 hp. 

Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Syftet med examensarbetet är att studenten ska visa förmåga att självständigt utföra ett projektarbete genom att använda de kunskaper och färdigheter som hon/han fått genom programmets kurser. Examensarbetet utförs vid universitetet där år två på utbildningen läses och handleds av lärare från både universitetet för år 1 och universitetet för år 2.

Studenten ansvarar för att hitta en lämplig uppgift för sitt examensarbete.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen, samt betygssättning av examensarbete finns i KTHs regelverk: www.kth.se

Examensarbetet betygssätts enligt A-F skalan.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

För att en COSSE-student ska få ut dubbelexamen från båda universitet där studierna bedrivits krävs att alla kurser i den individuella studieplan är godkända samt att examensarbetet har godkänts av båda universiteten.

För COSSE-studenter som har studerat ett av de två åren på KTH gäller att studenten, vid tidpunkten för tilldelning av examen, uppfyllt examensförordningen och har slutfört kurser motsvarande 60 hp vid KTH.

COSSE-studenter som uppfyller alla krav tilldelas Teknologie masterexamen (två år).

Ansökan om examen

När utbildningen är avslutad ansöker man om en examen. Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se

COSSE studenter ansöker om examen från båda universitet där studierna bedrivits.