Senast ändrad: 2019-03-07
Godkänd: 2019-03-07

Detta Masterprogram (COSSE) ges i samarbete mellan tre europeiska universitet: KTH (Sverige), Tekniska universitetet i Delft, TUD (Nederländerna) och Tekniska universitetet i Berlin, TUB (Tyskland).

Det huvudsakliga syftet med COSSE är att utbilda studenter i tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, TVD (Computational Science and Engineering, CSE), och att förbereda för internationella forsknings- och utvecklingsinsatser inom akademi, industri och tjänstesektor.

En student på detta tvååriga program läser det första året vid ett av de tre universiteten, normalt Tekniska universitetet i Berlin), och fortsätter sedan det andra året på ett universitet i ett annat land.

COSSE-programmet erbjuder ett antal specialiseringar inom kompetensområden som är speciella för varje universitet. En student väljer spår under andra terminen och ägnar sedan andra läsåret åt kurser och examensarbete inom denna specialisering.

Kunskap och förståelse

En masterstudent med examen från COSSE-programmet har en kvalificerad bred kunskap inom tekniskt vetenskapliga datorberäkningar vilket inkluderar matematisk modelleringsteknik, simuleringsteknik och analysteknik.

Färdigheter och förmågor

En masterstudent med examen från COSSE-programmet har förmåga att:

  • formulera matematiska modeller, välja lämpliga metoder/datorverktyg och konstruera programvara för högprestandadatorer av olika arkitektur,
  • analysera olika matematiska modeller inom natur- och ingenjörsvetenskap och arbeta kreativt, systematiskt och kritiskt,
  • arbeta fram lösningsstrategier för olika typer av matematiska modeller genom kunskaper om möjligheter och begränsningar hos olika metoder och verktyg,
  • kommunicera effektivt med såväl professionella utövare inom tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar som med personer som arbetar med tekniskt-naturvetenskapliga tillämpningar,
  • kommunicera effektivt med såväl personer i chefsställning som samhället i stort genom skriftliga och muntliga presentationer,
  • samarbeta effektivt med kollegor med olika kulturell bakgrund.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En masterstudent med examen från COSSE-programmet kan:

  • kritiskt bedöma giltighet och begränsningar i resultat framtagna genom datorbaserade beräkningar på olika typer av matematiska modeller,
  • identifiera behovet av egen ytterligare kunskap inom ett område och ta ansvar för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.