Senast ändrad: 2016-11-07
Godkänd: 2016-11-07

Informationen gäller för studerande som påbörjar studierna läsåret 2016/2017. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning för information om senast fastställda utbildningsplan.

Utöver examensmålen för masterexamen i högskoleförordningen och de mål som anges i KTHs lokala examensordning, har specifika mål definierats för spåret miljömanagement i det nordiska mastersprogrammet miljöteknik. Efter att ha slutfört programmet ska studenten:

Kunskap och förståelse

 • Ha kunskap om de teoretiska koncept och grunder inom miljöteknik och management.
 • Ha fördjupade kunskaper om hur människans handlingar och naturliga förändringar påverkar miljöförhållanden i mark och vatten, samt vilka konsekvenser de medför
 • Ha specialist kunskaper om verktyg och metoder för att analysera tillståndet för mark- och vattenresurser
 • Ha en gedigen kunskap om relationen mellan teori och praktik i miljöteknik, samt hur miljöteknik är kopplat till andra discipliner på lokal, regional och global nivå.

Färdigheter och förmågor

 • Visa förmåga att utföra forskningsuppgifter kring aktuella miljöproblem och på så vis bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet
 • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera forskningsfrågor samt att inom givna tidsramer och med lämpliga metoder planera och genomföra avancerade uppgifter som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • Kunna göra effektiva muntliga och skriftlig presentationer av komplicerade uppgifter inom miljöteknik och management med stöd av moderna kommunikationsverktyg för att illustrera och visualisera resultat
 • Kunna leda och arbeta i tvärdisciplinära grupper och bidra till gruppens arbetsuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna urskilja bakomliggande normativa antaganden som präglar olika perspektiv på hållbarhet
 • Ha förmåga att kunna reflektera kritiskt kring alternativa vetenskapliga perspektiv på olika miljöproblem
 • Kunna reflektera kritisk om orsakerna för nya miljöproblem samt hur de ska hanteras
 • Kunna definiera sina egna kunskapsutvecklingsbehov för att kunna stärka sin egen professionella utveckling.