Utbildningens genomförande

Masterprogram, elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-12-07
Godkänd: 2018-12-07

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i två terminer med vardera två läsperioder (fyra läsperioder totalt över året). Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. För detaljerad läsårsindelning se KTH:s studentwebb.

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier (120 hp) varav ett halvårs examensarbete (30 hp). Utbildningen omfattar 31,5 hp obligatoriska kurser samt ytterligare 30 hp villkorligt valfria kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurslistorna för varje separat spår finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg också för examensarbetet.

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder översätts inte betyg från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se. Vid icke-deltagande på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras:

  •  1 - 15 maj inför höstterminen
  •  1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen kan en student under vissa förutsättningar, och efter godkännande av programansvarig, få kurser från tidigare utbildning tillgodoräknad. Programansvarig för masterprogrammet i trådlösa system fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutats av examinator.

Se KTH:s regelverk på intranätet för mer information.

Utlandsstudier

Utbytesstudier erbjuds via ett antal avtal mellan KTH och andra universitet. Examensarbetet kan utföras utomlands, förutsatt att studenten har en handledare och examinator på KTH och en handledare på mottagande institution eller företag, samt att arbetet uppfyller programmets regler för examensarbeten.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen. Examensarbetet utförs individuellt och skall vara inom ett område motsvarande kurserna som studenten har läst. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av examinator samt av programansvarig.

Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete samt betygssättning av examensarbete finns beskrivet i KTHs regelverk.

Examensarbetet betygssätts enligt skalan P/F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder: 1) ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, 2) genomförande och 3) presentation.

Examen

Studenter som har avslutat det tvååriga masterprogrammet i elektromagnetism, fusion och rymdteknik kan ansöka om en "Teknologie masterexamen", med engelsk översättning "Degree of Master of Science (120 credits)".

För masterexamen inom elektromagnetism, fusion och rymdteknik ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

  • minst 90 hp godkända kurser
  • alla obligatoriska kurser från programmets kurslista
  • minst sex villkorligt valfria kurser
  • godkänt examensarbete om 30 hp

Ansökan om examen görs via den ”Personliga menyn” på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning finns i sin helhet i KTH:s regelverk som hittas på intranätet. Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.