Senast ändrad: 2016-11-13
Godkänd: 2016-11-13

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska…

Kunskap och förståelse

 • Visa djupa kunskaper om etablerade och nyare teorier och modeller inom området innovation och entreprenörskap, som ett komplement till och en påbyggnad på tidigare förvärvade tekniska och naturvetenskapliga kunskaper·    
 • Visa djupa kunskaper om hur nya ekonomiska verksamheter startas och drivs, rollen som entreprenörskap och innovation spelar i samhällsekonomin, samt de krav som innovativ verksamhet ställer på ledning och organisation·          
 • Visa djupa kunskaper om vetenskapliga och praktiska metoder för att bedöma, utveckla och driva nyskapande och innovativa projekt, antingen inom existerande företag eller genom skapandet av ny verksamhet

Färdigheter och förmågor

 • Visa förmåga att generera idéer för, utveckla, planera och genomföra nyskapande ekonomisk verksamhet
 • Visa förmåga att omsätta teorier inom entreprenörskap och innovation på ett skapande sätt, och därigenom utveckla praktiska applikationer
 • Visa förmåga att hantera de olika lednings-, planerings- och organisationsfrågor som uppkommer i och med drivandet av innovativa projekt
 • Visa färdighet att hantera starten och utvecklandet av en nyskapande verksamhet, både som enskild aktör och som del av ett team

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Att ha ett reflekterat och öppet förhållningssätt som omfattar att entreprenörskap och innovation har etiska, sociala och samhälleliga aspekter
 • Att uppvisa ett ansvar inför de uppgifter en entreprenör eller en innovationsledare har, inkluderande frågeställningar som anknyter till samhällsansvar och hållbar utveckling.
 • Visa en analytisk förmåga såväl som förmåga till ett reflexivt och kritiskt tänkande i förhållande till etablerad teori och praxis
 • Visa aktivt engagemang inför möjligheten att driva nyskapande verksamhet

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.