Senast ändrad: 2015-01-23
Godkänd: 2015-01-23

Programmet omfattar alla viktiga områden inom elkraftteknik, inklusive system och komponenter där el huvudsakligen används för att överföra energi. Programmet handlar om förståelse, modellering och analys av ett brett spektrum av ämnen relaterade till konstruktion, drift och kontroll av enskilda komponenter i elkraftsystem samt elkraftsystemet i sin helhet. Efter genomgången av programmet, deltagarna har möjlighet att göra akademisk forskarkarriär så väl som en professionell karriär inom industrin.

Detta program är uppdelat i följande ämnesområden:

1. Elkraftsystem (med fokus på elkraftsystemets dynamik, stabilitet och kontroll, samt på elmarknaderna)

2. Informations- och styrsystem (med fokus på planering, styrning och övervakning av elkraftsystem)

3. Elektroteknisk design (med fokus på de fysiska och tekniska grunderna för design och underhåll av elektriska låg-och högspänning komponenter, utrustning och system).

4. Elektriska drivsystem (med fokus på elektriska maskiner och kraftelektronik).

Kunskap och förståelse

För Masterexamen skall studenten:                                                      

  • visa kunskap och förståelse inom elkraftteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom ett av de ovannämnda ämnesområdena samt fördjupad inikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
  • visa fördjupad metodkunskap inom elkraftteknik.

Färdigheter och förmågor

För Masterexamen skall studenten:                                             

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sia slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För Masterexamen skall studenten:                                            

  • visa förmåga att inom elkraftteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet  om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och  människors ansvar för hur den används, och 
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin  kunskapsutveckling.