Utbildningens genomförande

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-03-05
Godkänd: 2013-03-05

Utbildningens upplägg

Läsåret för grundutbildning på KTH är 40 veckor fördelat på fyra perioder. Läsperioderna har vardera ungefär sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.   För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben.  http://www.kth.se/student/schema/1.1007 

Utbildningsplanen för kandidatprogrammet består av obligatoriska kurser i årskurs 1-3, samt villkorligt valfria kurser i årskurs 3. Utbildningen avslutas under vårterminen i årskurs 3 med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 veckor).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering

Inför varje termin (1-15 maj respektive 1-15 november) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan via KTH:s webb på ”Mina sidor”. Studieanmälan är underlag för terminsregistrering, vilket i sin tur är en förutsättning för registrering på kurs och att resultat ska föras in i studiedokumentationssystemet Ladok.

Ansöka till kurser och kursregistrering

Inför varje termin (1-15 maj respektive 1-15 november) ska den studerande ansöka till kurser via studera.nu.Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats.Studenten skall i början av varje kurs registrera sig på kursen. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd skola/institution. 

Villkor för uppflyttning

Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen.

För studier i årskurs 2: Minst 45 högskolepoäng från årskurs 1 ska vara avklarade t o m omtentamensperioden i augusti. För studier i årskurs 3: Minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 ska vara avklarade t o m omtentamensperioden i augusti, varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav skall i samråd med studievägledningen upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till studievägledningen, Kansli ABE, som behandlar den. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Tillgodoräknanden

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden. 

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.  Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare och examinator  från KTH). Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. 

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.  KTH:s policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTH:s regelverk: 

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-1.27200

 

Utlandsstudier

Kandidatutbildningen har inget fast utbyte med utländska universitet. Student som har för avsikt att läsa en eller flera terminer på ett utländskt universitet bör innan denne åker förvissa sig om att de kurser som denne läser kan tillgodoräknas på programmet. Lämpligen bör en diskussion med studievägledning och programansvariga genomföras innan utbytet.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 15 högskolepoäng. Detta innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. För examensarbetet gäller speciella regler: 

  • Huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet, skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.
  • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator och anmälts på särskild blankett. Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
  • Handledare utses av examinator.
  • Examensarbetet betygsätts A-F.

För mer information kring examensarbete se KTH:s regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng

Teknologie kandidatexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav 

  • matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng.
  • minst 90 högskolepoäng (inklusive examensarbete 15 högskolepoäng) med successiv fördjupning inom huvudområdet.

För att avlägga teknologie kandidatexamen krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Examen benämns ”Teknologie kandidatexamen” i examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått. För mer information kring examen se KTH:s regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina