Utbildningens mål

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling (TFAFK), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-03-05
Godkänd: 2013-03-05

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2011-2012. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid www.kth.se/utbildning  om information om senast fastställda utbildningsplan.

Utöver det som specificerats i högskoleförordningen för en teknisk kandidatexamen skall studenterna på programmet uppnå följande mål:

Kunskap och förståelse

Tillgodogöra sig en specialiserad utbildning som innehåller djupa fackkunskaper inom ekonomi, juridik och informationsteknik för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter inom fastighetssektorn.

Färdigheter och förmågor

  • Utveckla en mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med företrädare för fastighetssektorn.
  • Utveckla en god förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom fastighets- området, både med avseende på praktiskt arbete samt forskningsfronten inom området.
  • Utveckla en god förmåga att självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kandidatprogrammet skall ge studenterna:

  • en djup kunskap om fastighetssektorns roll i samhällsbyggandet och hur den kan medverka till att långsiktigt bygga ett hållbart samhälle.        
  • en god kunskap om rättssystemet som legal infrastruktur för fastighetssektorn.        
  • förutsättningar för att göra komplexa bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter för olika typer av projekt inom området fastighetsutveckling och fastighetsförmedling.         
  • en god förmåga att genom inhämtade kunskaper kunna bedöma hur den egna kompetensen skall utvecklas på sikt och upprätthållas.

Fullständig information om examenskrav för kandidatexamen finns i KTHs lokala examensordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina