Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Utbildningens upplägg

Läsåret består av en hösttermin och en vårtermin. Varje termin består av två perioder. Studenterna förväntas läsa två kurser per period. Programmets läroplan omfattar fyra terminers heltidsstudier.

Upplägget är att samtliga studenter läser de gemensamma obligatoriska kurserna under period 1-2 i årskurs 1 samt den obligatoriska kursen Theory of Science and Research Methods i period 2 i årskurs 2. I övrigt innehåller programmet ett antal föreslagna kurssekvenser som erbjuder progression inom olika profiler inom utbildningen med inriktning mot byggprojektledning, fastighetsekonomi eller fastighetsjuridik.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Bilaga 1 omfattar kurserna som ingår i programmet. En kurs består generellt sett av en rad föreläsningar, kombinerat med ett projekt eller en uppsättning övningar, där några resulterar i uppsatser, projektrapporter eller muntliga presentationer.

Kurserna inom kurssekvenserna är villkorligt valfria och villkor ges även av förkunskapskraven mellan kurser som bygger på varandra för att uppnå en progression inom programmet.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistreringen gör du via Ladok för studenter (Aktuell utbildning).

Examensarbete

Ett examensarbete (30 högskolepoäng) krävs för att fullgöra kraven för masterexamen (MSc).

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Varje students förslag till examensarbete måste godkännas av kursansvarig lärare för examensarbetet. Möjlighet till handledning på avdelningen kommer att bestämma de ämnen som behandlas i examensarbetena. Om en student avser att genomföra ett examensarbete inom ett annat ämnesområde, måste det godkännas av grundutbildningsansvarig.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

Titel: Teknologie masterexamen inom huvudområdet samhällsbyggnad, 120 högskolepoäng

För att erhålla masterexamen inom ovan nämnda inriktning krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoäng, varav följande ska ingå:

  • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser 
  • 30 högskolepoäng examensarbete
  • högst 30 högskolepoäng helt valfria kurser kan ingå

Där masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i samhällsbyggnad. Bland annat ska en civilingenjörsexamen omfatta matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.