Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

Informationen gäller för studerande som påbörjar studierna läsåret 2021/2022. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning för information om senast fastställda utbildningsplan.

  • Att utbilda entreprenöriella samhällsbyggare som är attraktiva för arbetsmarknaden med fördjupade kunskaper inom områdena byggprojektledning, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Studenterna ska tränas i att samarbeta över gränser, arbeta självständigt, ta egna initiativ och skapa nya idéer för ett hållbart samhälle.
  • Att förbereda studenter för vidare utbildning och forskning.

Kunskap och förståelse

Under utbildningen ska studenterna utveckla och fördjupa sin kunskap om fastighetsekonomi, fastighetsjuridik och byggprojektledning för yrkesroller inom området fastigheter och byggande.

Färdigheter och förmågor

  • Utexaminerade studenter ska kunna tillämpa kunskaperna inom ämnesområdet i praktiken.
  • De ska visa en mycket god förmåga i att systematiskt tillägna sig ny kunskap och nya insikter i verksamhet inom området fastigheter och byggande.
  • För att uppnå detta ska de utifrån ett kritiskt synsätt kunna tillämpa för ämnesområdet relevanta teorier och begrepp.
  • Dessutom ska studenterna kunna samarbeta i såväl nationella som internationella multidisciplinära arbetsgrupper och kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt.
  • Genom seminarier, fallstudier och projektuppgifter ska alla våra utexaminerade studenter ha förvärvat färdigheter i att självständigt analysera, resonera och reflektera samt ha tränat sin förmåga till analytiskt beslutsfattande.
  • De ska dessutom kunna genomföra kvalificerade projekt inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning ska studenterna kunna resonera, reflektera över och göra välgrundade bedömningar i frågor relaterade till ämnesområdet och med hänsyn till etiska aspekter. Särskilt strävar vi efter att utbilda studenterna i att självständigt kunna söka information för att komma fram till rimliga slutsatser i en mängd olika frågor.

Studenterna ska vara medvetna om och förstå konsekvenserna av hur beslut och tillämpningen av ämneskunskaper bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling.