Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-12

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är 40 veckor fördelat på fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.  

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben samt KTH-handboken http://www.kth.se/student/schema/1.1007

Utbildningsplanen för kandidatprogrammet i fastighet och finans består dels av de obligatoriska kurserna i årskurs 1-2, samt villkorligt valbara kurser i årskurs 3. Utbildningen avslutas under vårterminen i årskurs 3 med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 veckor).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering

Inför varje termin ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan via KTHs webb på ”Mina sidor” mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.  I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:- terminsregistreras- kursregistreras- få resultat inrapporterade- få möjlighet till studiemedel från CSN 

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och deltaga i examination i tidigare påbörjad kurs.  Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till studievägledningen, Kansli ABE, som behandlar den. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Val av kurser  

Ansökan till valfri kurs

Den studerande är skyldig att ansöka till de rekommenderade samt valbara kurser hon/han önskar följa nästkommande termin i årskurs 3. Ansökan skall lämnas till Studievägledare, kansli ABE senast den  • 15 maj inför höstterminen  • 15 november inför vårterminen.  Ansökan görs i webb-formulär på Mina sidor. Separat anmälan krävs för den som läser individuell inriktning och för den som väljer bland alternativt obligatoriska kurser eller motsvarande. Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats.  Studenten skall i början av varje kurs registrera sig på kursen. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd skola/institution.

 Villkor för uppflyttning

Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen. För studier i årskurs 2: Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 ska vara avklarade t o m augustiperioden. För studier i årskurs 3: Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara avklarade t o m augustiperioden. Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav skall i samråd med studievägledningen upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Tillgodoräknanden

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.  Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.  Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare och examinator  från KTH). Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.  För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.  KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken (http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/13/3.html).

Utlandsstudier

Studenter vid kandidatutbildningen i Fastighet och finans har för närvarande inte möjlighet att studera utomlands.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 15 högskolepoäng. Detta innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. För examensarbetet gäller speciella regler:  

  • Huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas
  • Examensarbetet får ej påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator och anmälts på särskild blankett. Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
  • Handledare utses av examinator.
  • Examensarbetet betygsätts A-F.

 Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTH-handboken) http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/3.html

Examen

Teknologie kandidatexamen inom Fastighet och finans erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav  

  • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng.
  • minst 90 högskolepoäng (inkl examensarbete 15 högskolepoäng) med succesiv fördjupning inom huvudområdet.

 För att avlägga teknologie kandidatexamen i Fastighet och finans (eng. Bachelor of Sience in Real Estate and Finance) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan.Examen benämns ”Teknologie kandidatexamen” I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.