Senast ändrad: 2020-04-03
Godkänd: 2020-04-03

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och 60 högskolepoäng och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till KTHs hemsida.

Utbildningens upplägg

Utbildningsplanen för kandidatprogrammet i fastighet och finans består av de obligatoriska kurserna i årskurs 1-3, samt de villkorligt valfria kurserna i årskurs 3. Utbildningen avslutas under vårterminen i årskurs 3 med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 veckor).

Årskurs 1

Programmet börjar med en valfri kurs under mottagningsperioden, ”Introduktion till matematik 1,5 hp”, som är en repetition av den matematik som studenterna läst på gymnasiet. Under hösten läser studenterna ett par grundläggande kurser inom ämnesområdet, kompletterat med kurser som ger viktiga baskunskaper, såsom matematik. Vårterminens kurser innehåller bland annat juridik och statistik, kunskaper som byggs på i senare årskurser.

Årskurs 2

Höstens kurser i årskurs två innehåller flera moment som berör skärningspunkten mellan ekonomi och fastigheter. Kursen ”Investeringsanalys” består bland annat av grundläggande investeringsbedömningar och värderingar, relaterade till fastigheter. Under vårterminen kommer studenterna att läsa fördjupade kurser i juridik, som har betydelse både för fastigheter och för finanssektorn. Kursen ”Finansiell rapportering och analys” ger studenterna verktyg som behövs för senare kurser på programmet, exempelvis i kursen ”Kreditbedömning”.

Årskurs 3

Höstens kurser på programmet är de sista som är obligatoriska för studenterna. Marknadsföring och ledarskap är viktiga områden under hösten, liksom fastighetsförvaltning.

Under våren har studenterna möjlighet att välja fördjupning inom något av områdena fastighet eller finans. För de studenter som är intresserade av en fördjupning inom finans rekommenderar vi att man läser kurserna ”Kapitalmarknader och finansiella instrument” samt ”Kreditbedömning”. I dessa två kurser får studenterna kunskaper om hur banker och andra finansiella aktörer bedömer projekt och företag utifrån olika typer av risker och avkastning. Fördjupningen avslutas med ett examensarbete inom finans. Fördjupningen inom fastighet består av kursen ”Fastighetsvärdering”, tillsammans med kursen i kreditbedömning eller kapitalmarknader och finansiella instrument. Studenterna får i dessa kurser lära sig värdera olika typer av fastigheter. Efter kurserna skriver studenterna ett examensarbete inom fastighet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.
Kursregistrering sker via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

För mer information hänvisas till programmets studievägledare.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 15 högskolepoäng. Detta innebär 10 veckors heltidsstudier.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

För examensarbetet gäller speciella regler:

  • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator och anmälts på särskild blankett. Examinator ansvarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
  • Handledare utses av examinator.
  • För information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Mer information kring examensarbete gällande kandidatprogrammen se KTHs regelverk.

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng

Efter genomgånget utbildningsprogram erhålls Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet teknik/Degree of Bachelor of Science with a major in Technology. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav:

  • Matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng.
  • Minst 90 högskolepoäng (inklusive examensarbete 15 högskolepoäng) med successiv fördjupning inom huvudområdet.

För att avlägga teknologie kandidatexamen krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan.

Examen benämns ”Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet teknik/Degree of Bachelor of Science with a major in Technology”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

För att erhålla examen skall den studerande ansöka om examensbevis via webbtjänsten i personliga menyn.

Mer information kring examen finns i KTHs regelverk.