Senast ändrad: 2020-04-03
Godkänd: 2020-04-03

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2020-2021. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid KTHs hemsida för information om senast fastställda utbildningsplan.

Utöver det som specificerats i högskoleförordningen för en teknologie kandidatexamen skall studenterna på programmet uppnå följande mål:

Kunskap och förståelse

  • Tillgodogöra sig en specialiserad utbildning som innehåller djupa fackkunskaper inom ekonomi, informationsteknik, juridik och matematik för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter inom såväl fastighetssektorn som den finansiella sektorn.

Färdigheter och förmågor

  • Utveckla en mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med företrädare för både fastighets- och finanssektorn.
  • Utveckla en god förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom fastighets- och finansområdet, både med avseende på praktiskt arbete samt forskningsfronten inom området.
  • Utveckla en god förmåga att självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kandidatprogrammet i Fastighet och finans skall ge studenterna:

· En djup kunskap om den finansiella sektorns roll i samhällsbyggandet och hur den finansiella sektorn i samverkan med bygg- och fastighetssektorerna kan medverka till att långsiktigt bygga ett hållbart samhälle.

· En djupare förståelse för kundperspektivets betydelse för såväl finans- som fastighetssektorn.

· En god kunskap om rättssystemet som legal infrastruktur för det finansiella systemet och fastighetssektorn.

· Förutsättningar för att göra komplexa bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter för olika typer av projekt inom området fastighet och finans.

· En god förmåga att genom inhämtade kunskaper kunna bedöma hur den egna kompetensen skall utvecklas på sikt och upprätthållas.

Fullständig information om examenskrav för kandidatexamen finns i KTHs lokala examensordning.