Senast ändrad: 2016-11-10
Godkänd: 2016-11-10

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2017/2018. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Utöver examensmålen för masterexamen i högskoleförordningen och de mål som anges i KTHs lokala examensordning, har specifika mål definierats för masterprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Studenter som utexamineras från masterprogrammet ska:

Kunskap och förståelse

 • Ha kännedom om de teoretiska grunderna och pågående utvecklingarna inom samhällsplanering, arkitektur och urban design, samt miljövetenskap
 • Ha gedigen kunskap om processer som styr stadens utformning och regional utveckling, de aktörerna som deltar i dessa processer samt de estetiska, sociala, ekonomiska, institutionella och miljömässiga faktorer som bidrar till hållbar utveckling.
 • Ha fördjupande kunskaper om metoder och verktyg som kan användas för att analysera rådande förutsättningar inom städer och regioner, och premisser för framtida utvecklingar.
 • Ha insikt i relationen mellan teori och praktik inom planering och urban design, och länken till andra discipliner som bidrar med kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional och global nivå

Färdigheter och förmågor

 • Kunna bedöma och hantera komplexa samband inom stadsutveckling i ett lokalt och regionalt perspektiv, och kunna relatera de till den sociala, ekonomiska, miljömässiga och politiska kontexten.
 • Kunna genomföra fördjupade analyser av dagens problem och framtida förutsättningar och behov, som bidrar till kunskapsutveckling inom ämnet
 • Kunna använda ovan nämnda kunskaper och färdigheter i utformning och bedömning av stadsplaneringens praktik.
 • Kunna göra effektiva muntliga och skriftlig presentationer av komplicerade uppgifter inom urban design, samhälls- och miljöplanering
 • Kunna förmedla sina resultat och andras synpunkter på ett kvalificerat sätt med hjälp av ritningar, skissar, texter och muntlig presentation
 • Kunna använda sig av moderna kommunikationsverktyg för att illustrera och visualisera planer, koncept och strategier.
 • Kunna organisera och leda tvärdisciplinära expertgrupper och bidra till gruppens arbetsuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna bedöma styrkor och svagheter av teoretiska koncept, policys, planer och projekt.
 • Kunna urskilja bakomliggande normativa antaganden som präglar olika perspektiv på planeringsfrågor
 • Ha förmåga att sätta planer, koncept och policys i sina historiska, kulturella och institutionella sammanhang
 • Kunna reflektera kritisk om orsakerna för uppkomna planeringsrelaterade problem samt hur de ska hanteras
 • Kunna identifiera trender och utvecklingar inom ämnesområdet och kunna analysera hur de kommer att påverka planeringspraxis
 • Kunna definiera sina egna kunskapsutvecklingsbehov för att kunna stärka sin egen professionella utveckling.