Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design (TIBYH), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-12-19
Godkänd: 2017-12-20

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2016-2017. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid KTHs hemsida för information om senaste fastställd utbildningsplan.

Utbildningen till högskoleingenjör i Byggteknik och design utbildar för arbete inom byggområdet såsom projektering, produktion och/eller fastighetsutveckling/förvaltning.

Utbildningen ska ge studenten baskunskaper inom ämnesområdet och god orientering i styrande moment såsom: projektering, produktion och fastighetsutveckling/förvaltning av byggnader samt anläggningar. Stor vikt läggs på att ge insikter genom ämnesintegrering samt återkopplingar till ekonomi och juridik. Vidare syftar utbildningen till att ge studenten medvetenhet om hållbart byggande, hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar dessa medför skall studenten ha tillägnat sig förmågan att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling i det "livslånga lärandet" såväl inom det egna som inom nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

Efter utbildningen skall den studerande:

 • ha förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen som matematik och mekanik
 • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper inom tex. byggteknik, konstruktionsteknik, produktion samt databaserade ingenjörsverktyg så som CAD och övriga förekommande dataprogram inom BIM.
 • ha kännedom om svensk bygg- och miljölagstiftning såsom bl.a. Plan- och bygglagen, byggnormer samt energilagstiftning och arbetsmiljölagstiftning och upphandlingsformer
 • ha kunskap om byggsektorns aktörer och arbetsformer
 • ha grundläggande kunskaper om bygglogistik och industriellt byggande

Färdigheter och förmågor

Efter utbildningen skall den studerande:

 • ha förmåga att i projektering förstå kopplingar mellan konstruktionsteknik, installationsteknik och arkitektur (förståelse för konstruktörens och arkitektens arbete)
 • självständigt kunna lösa vanligen förekommande tekniska problem inom byggtekniska områden
 • ha färdigheter i byggekonomi, -logistik, -industriellt byggande  och -organisation
 • ha färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt, på svenska, samt förmåga att arbeta effektivt i projekt
 • ha möjlighet att ansöka till senare del av civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad 300hp samt masterprogram 120hp.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter utbildningen skall den studerande:

 • äga medvetenhet om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö
 • äga medvetenhet om betydelsen av hållbart byggande
 • ha kännedom om effekter av verksamheten för människa och miljö