Senast ändrad: 2021-05-11
Godkänd: 2021-05-11

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och 60 högskolepoäng och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

För att skapa en insikt för studenten i att utbildningens mål är kopplat till näringslivet betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Ett flertal pedagogiska studiebesök i logisk ordning ingår. Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare från näringslivet.

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben

Årskurs 1

Första terminen inleds med att du läser kursen  Byggteknik 1-små hus, tekniskt arbete , Cad som ger dig en överblick över det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör. Du kommer att läsa om gruppdynamik, presentationsteknik och hur det är att arbeta projektorienterat.

Du får en bra introduktion i CAD-stödd ritteknik genom två delkurser. Under ditt första år får du grundläggande kunskaper inom husbyggnads- och anläggningsteknik, hållbart byggande, byggfysik, materiallära och byggmekanik. Du läser om olika byggmaterials egenskaper och hur värme, fukt och luft påverkar dessa. Du utför beräkningsarbete beträffande värme- och fukttransport och energibehov för byggnader. Byggmekaniken hjälper dig att förstå sambanden mellan yttre och inre krafters påverkan på storheter i material. Du lär dig också analysera effekten av olika belastningar på balkar.

I åk 1 läser du både Matematik 1 och 2. Kurserna ska befästa dina matematiska kunskaper från tidigare studier, men kommer också att öka dina kunskaper inom algebra och analys. Övriga områden som hanteras är linjära ekvationssystem, matriser, determinanter, derivator och integraler. Du kommer att inse matematikens användningsområden inom ingenjörsyrket.

Under våren läser du även en kurs inom fältmätningsteknik med matematisk statistik och anläggningsteknik. Där kommer du att lära dig använda metoderna för inmätning och utsättning, och dessutom hur du använder de vanligaste mätinstrumenten. Kursen innehåller också moment inom anläggning så som studier av bergmaterial och ballast. Efter kursen ska du kunna tolka koordinater från ritningar och beräkna data från dessa. Förutom detta kommer du även att känna till hur GPS fungerar och hur du använder några av de beräkningsprogram som finns.

Årskurs 2

För att du ska kunna arbeta professionellt inom byggområdet måste du känna till hur byggprocessen fungerar, olika aktörers roller och arbetsuppgifter, vilka hjälpmedel som används vid projektering och produktion, hur en upphandling fungerar och vilka krav samhället ställer. Du måste även känna till entreprenadjuridiska bestämmelser och vad som gäller vid en tvist. Detta lär du dig i kursen Byggprocessen.

I kursen bygglogistik läser du om olika logistiksystem för optimering i projektering, produktion och förvaltning

Du läser även om miljö- och arbetsvetenskap och lagstiftningen kring detta, och får en helhetssyn på miljöarbete, miljöeffekter och olika miljötekniker för hållbart byggande. Du kommer också att kunna förebygga arbetsskador och aktivt delta i arbetsmiljöarbetet på din framtida arbetsplats. Dessa två kurser har ett projekt, där projektgruppen kommer att få söka svaren ute på en byggarbetsplats.

I kursen Bygglogistik och riskhantering lär du dig använda olika logistikmodeller och verktyg som används inom byggbranschens försörjningskedja.
Kursen belyser grundläggande ekonomiska begrepp,  relationerna mellan projektplanering, planering av byggarbetsplatsen och planering av försörjningskedjan, samt övningar genomförs med IT-baserade planeringssystem.

I kursen Ekonomi och organisation kommer du att få förståelse för företagets ekonomi, kalkylering, organisation och omgivning. Affärsidéer, entreprenörskap, företagskultur, marknadsföring och redovisning är några begrepp som tas upp.

I åk 2 läses även en kurs i strömningslära som handlar om strömningsmekanik för vatten och luft. Dimensioneringsmetoder, designmetoder för vattenbyggnad, luftströmning och energihushållning i byggnader, samt mätteknik och beräkningsmetoder är några områden som behandlas. Hur ska man bygga så att husen håller? Detta lär du dig bland annat när du läser Konstruktionsteknik. Du får kunskaper om allmänna regler och laster gemensamma för bärande konstruktioner och hur man projekterar och dimensionerar enkla konstruktioner i betong, trä och stål. Under våren läser du även Samhällsplanering, som behandlar hus- och samhällsplaneringsprocessen med markexploatering/planering för bostäder, lokaler samt projektering av vägar samt vatten och avlopp. I kursen ingår ett projekt där gruppen utformar ett bostadsområde med infrastruktur på ett miljömässigt hållbart sätt. Delar som berörs är t ex Plan- och bygglagen, Miljöbalken, detaljplaner, boendemiljö och bostadsplanering samt samhällets vattenförsörjning och avloppshantering.

Utöver detta läser du en kurs om geologi och geoteknik där du lär dig markens förutsättningar för val av grundläggningsmetoder. Du får kunskaper om jord- och bergarter i Sverige, deras bildningssätt och tekniska egenskaper. Du får kännedom om de vanligaste undersökningsmetoderna i fält och laboratorium, samt om olika beräkningsmodeller. Kursen innehåller bl.a. beräkningar slänters stabilitet och stödkonstruktioner  med sponter.

Du läser även en kurs i Building Information Modeling (BIM), som ger dig kunskaper om moderna projekteringstekniker samt färdigheter i visualisering, projektering med CAD-verktyg i 2D och 3D.

Årskurs 3

Under det sista året har du möjlighet att fördjupa dig inom de ämnesområden som efterfrågas av näringslivet. Gemensamt läser alla kursen Konstruktion och design, en fördjupad BIM kurs samt kurs i installationssamordning,

   Du kan välja mellan fem olika fördjupningsinriktningar/kurspaket inom följande områden:

• Husbyggnad, projektering och konstruktion

• Produktion/byggekonomi och organisation

• Anläggning

• Fastighetsutveckling och installationssamordning

• Arkitektur för byggingenjörer

Gällande inriktningsbeskrivningar finns i bilaga 2

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete med fördjupning i vald inriktning på 15 högskolepoäng. Det innebär - 10 veckors heltidsstudier. Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6.
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Det skall ha koppling frågeställningar från näringslivet, myndigheter eller institutioner med forskning..
  • Det skall ha en akademisk handledare som utses av koordinator för examensarbeten och examinatorn samt en extern handledare i närongslivet föreslagen av studenten, ,
  • Ska utföras av två studenter gemensamt

Information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Mer information gällande examensarbete för högskoleingenjörer finns i KTHs regelverk.

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Byggteknik och design/Degree program in Construction Engineering and Design, krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Den studerande följer Studieplanen som består av obligatoriska kurser och - villkorligt valfria kurser, - samt examensarbete med fördjupning inom vald inriktning.

Examen benämns “Högskoleingenjörsexamen/Degree of Bachelor of Science in Engineering”

I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

Högskoleingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram med kurser om 180 högskolepoäng. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven varav

· matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng, och därutöver minst 90 högskolepoäng (inkl examensarbete 15 högskolepoäng) i ämnen centrala för Byggteknik och design.

Utbildningsprogrammet skall ge studenten teknikkomplementära kunskaper inom programmet i enlighet med den nationella examensordningen och utbildningsprogrammets lokala mål.

Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Ansökan om examensbevis görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTHs hemsida.

Mer information om examen finns i KTHs regelverk, www.kth.se